Ång­est och hjär­nan

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

1 Sti­mu­lus

När ett po­ten­ti­ellt hot upp­täcks skic­kar ta­lamus sig­na­ler till amyg­da­la via två vägar: en snabb och di­rekt och en lång­sam­ma­re, där si­tu­a­tio­nen ana­ly­se­ras i sin hel­het.

2 Hand­lings­kraft

Den förs­ta vägen ut­går au­to­ma­tiskt från att det är kris. Det är tryg­gast att va­ra på sin vakt. Den går di­rekt till amyg­da­la, som skic­kar sig­na­len vi­da­re till hy­po­ta­lamus som ak­ti­ve­rar kamp el­ler flykt-re­ak­tio­ner.

3 Ana­lys

Sam­ma in­for­ma­tion skic­kas längs den myc­ket läng­re vägen. Sig­na­ler från ta­lamus skic­kas till hjär­nans oli­ka sin­nes­om­rå­den. Här tol­kas in­for­ma­tio­nen. In­for­ma­ti­o­nen skic­kas även till hip­po­cam­pus där si­tu­a­tio­nen be­döms.

4 Kamp el­ler flykt?

Hy­po­ta­lamus ak­ti­ve­rar bå­de det sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met och bin­ju­re­bar­ken för att star­ta kamp– flykt­re­ak­tio­nen. Im­pul­ser­na och hor­mo­ner­na som trig­gas gör krop­pen re­do för hand­ling.

5 Be­döm­ning

När si­tu­a­tio­nen har ana­ly­se­rats via den läng­re vägen skic­kar hipp­ocam­pus sig­na­ler till amyg­da­la. Då av­slu­tas el­ler bi­be­hålls kamp–flykt­re­ak­tio­nen, be­ro­en­de på om fa­ran var re­ell el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.