Så kan na­no­ro­bo­tar be­käm­pa sjuk­dom

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Fil­men Fan­tastic Voyage be­rät­ta­de histo­ri­en om en ubåt med en be­sätt­ning som ha­de krympts så att de kun­de få plats i blodom­lop­pet. De­ras upp­drag var att av­lägs­na en otäck blod­propp i de­ras mänsk­li­ga värd. Histo­ri­en ver­ka­de omöj­lig då, men idag ar­be­tar vi in­ten­sivt med att ska­pa vå­ra eg­na mi­ni­lä­ka­re som kan hjäl­pa oss från in­si­dan.

Me­di­cins­ka na­no­ro­bo­tar är ett av na­no­tek­ni­kens mest am­bi­tiö­sa om­rå­den. Må­let är att ska­pa små ro­bo­tar som kan na­vi­ge­ra sig fram i blod­flö­det för att nå plat­ser som an­nars är myc­ket svåråt­kom­li­ga. Där kan de lä­ka ska­dor ut­an an­vänd­ning av in­va­siv ki­rur­gi. Till ex­em­pel kan de bry­ta ner förkalk­ning­ar på ar­tär­väg­gar­na el­ler ta bort blod­prop­par i hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.