Hur be­käm­par an­ti­bi­o­ti­kan in­fek­tio­ner?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

An­ti­bi­o­ti­ka an­gri­per grund­läg­gan­de struk­tu­rer i bak­te­rie­cel­ler som ser an­nor­lun­da ut el­ler in­te finns alls i män­ni­sko­cel­ler. Vi kal­lar det­ta se­lek­tiv tox­i­ci­tet ef­tersom det gör det möj­ligt att dö­da le­van­de cel­ler in­u­ti krop­pen ut­an att ska­da män­ni­skan.

Många fram­gångs­ri­ka an­ti­bi­o­ti­ka an­gri­per bak­te­ri­ens cell­vägg, som be­står av ett ma­te­ri­al som kal­las pep­ti­do­gly­kan och är unikt för bak­te­ri­er. And­ra an­gri­per bak­te­ri­ens dna och rna, som krävs för al­la livs­for­mer, men som in­ne­hål­ler and­ra me­ka­nis­mer hos män­ni­skor än i bak­te­ri­er. Det­ta be­ty­der att det är möj­ligt att bloc­ke­ra dna i bak­te­ri­er ut­an att ska­da män­ni­skan. Na­tur­li­ga an­ti­bi­o­ti­ka har un­der lop­pet av tre mil­jar­der år ut­veck­lats till att gö­ra det­ta na­tur­ligt och är omöj­li­ga att ko­pi­e­ra i prov­rör.

”Det är möj­ligt att bloc­ke­ra dna i bak­te­ri­er ut­an att ska­da män­ni­skan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.