Går det att glöm­ma sa­ker med flit?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Det­ta är ett om­tvis­tat äm­ne bland psy­ko­lo­ger. Al­la har vi min­nen vi helst skul­le vil­ja va­ra ut­an, och en ny stu­die vi­sar att hjär­nan of­ta hjäl­per oss att glöm­ma ovik­ti­ga sa­ker för att vi ska fun­ge­ra bätt­re i var­da­gen. Vis­sa psy­ko­lo­ger me­nar att vi kan tvinga oss själ­va att glöm­ma sa­ker om vi tän­ker på nå­got an­nat var­je gång ett min­ne vi vill glöm­ma dy­ker upp. Om det är sant kan det för­kla­ra till­stånd av post­trau­ma­tisk stress där pa­ti­en­ten of­ta li­der av säm­re min­ne. Men in­te al­la psy­ko­lo­ger hål­ler med om den här te­o­rin. För när­va­ran­de är sva­ret san­no­likt ”kanske”, i al­la fall tills fors­kar­na kom­mit läng­re på om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.