Cel­ler­na på nä­ra håll

Män­ni­sko­krop­pen be­står av cir­ka 75 bil­jo­ner cel­ler, men vil­ka slags cel­ler rör det sig om, och hur fun­ge­rar de?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Cel­ler är liv och cel­ler le­ver. Du ex­i­ste­rar ef­tersom varen­da cell i din kropp har en spe­ci­ell funk­tion och ett väl­digt spe­ci­fikt jobb att gö­ra. Det finns många oli­ka cell­ty­per och varen­da en av dem job­bar för att hål­la krop­pens oli­ka funk­tio­ner igång. En cell är den mins­ta le­van­de en­he­ten i krop­pen som kan upp­rätt­hål­la en själv­stän­dig me­ta­bo­lism. När cel­ler sam­man­fo­gas i grup­per el­ler klung­or kom­mer dock cel­ler med lik­nan­de upp­gif­ter att bil­da väv­nad, som hud el­ler musk­ler. He­la ti­den sker det tu­sen­tals ke­mis­ka re­ak­tio­ner för att be­va­ra cel­ler­nas funk­tion.

Al­la djur­cel­ler in­ne­hål­ler en kär­na som fun­ge­rar som cel­lens kon­troll­cen­ter och ger cel­len or­der om vad den ska gö­ra. Cell­kär­nan in­ne­hål­ler ock­så cel­lens ge­ne­tis­ka in­for­ma­tion (dna). Den stör­re de­len av ma­te­ri­a­let in­u­ti en cell be­står av en ge­lé­lik­nan­de sub­stans som kal­las cy­toplas­ma ( cy­to be­ty­der ”cell”). Cy­toplas­man cir­ku­le­rar i cel­len och hålls på plats av ett tunt ytt­re mem­bran som be­står av två la­ger. Cy­toplas­man be­står av en ge­lé­lik­nan­de väts­ka och små en­he­ter som kal­las or­ga­nel­ler. Des­sa har ett fler­tal oli­ka upp­gif­ter, till ex­em­pel att pro­du­ce­ra pro­te­i­ner – cel­lens hu­vud­sak­li­ga be­stånds­de­lar. Ett van­ligt ex­em­pel på or­ga­nel­ler är ri­bo­so­mer­na – ota­li­ga struk­tu­rer som an­ting­en fly­ter runt i cy­toplas­man el­ler är fäs­ta vid in­re mem­bran. Ri­bo­so­mer är oum­bär­li­ga för pro­duk­tio­nen av pro­te­i­ner från ami­nosy­ror.

Pro­te­i­ner i sin tur är helt nöd­vän­di­ga för att ska­pa nya cel­ler och ge­nom­fö­ra de bi­o­ke­mis­ka re­ak­tio­ner som krop­pen är be­ro­en­de av för att växa, ut­veck­las och re­pa­re­ra sig samt för att be­käm­pa sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.