Vad gör nju­rar­na?

Di­na nju­rar fil­tre­rar bort av­fall från blo­det för att hål­la dig vid liv.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Nju­rar­na är två bön­for­ma­de or­gan bak­till i krop­pen, un­ge­fär i höjd med kors­ryg­gen. Vi har en nju­re på var­je si­da. De väger mel­lan 115 och 170 gram styck be­ro­en­de på hur stor du är och om du är man el­ler kvin­na. Den vänst­ra nju­ren är of­ta nå­got stör­re än den hög­ra. Nju­rar­na är så ef­fek­ti­va att per­so­ner som föds med ba­ra en nju­re kan le­va ett gans­ka nor­malt liv med få el­ler inga häl­so­pro­blem. Krop­pen kan fak­tiskt fun­ge­ra gans­ka nor­malt med 30–40 pro­cents ned­sätt­ning av njur­funk­tio­nen. Det märks knappt, vil­ket vi­sar hur ef­fek­ti­va nju­rar­na är – bå­de på att fil­tre­ra bort av­falls­pro­duk­ter och hål­la mi­ne­ra­ler­na i blo­det och blod­tryc­ket i he­la krop­pen på rätt ni­vå. Nju­rar­na re­gle­rar allt det­ta ge­nom att sam­ar­be­ta med and­ra or­gan och kört­lar i krop­pen. Hy­po­ta­lamus hjäl­per till ex­em­pel nju­rar­na att be­stäm­ma och re­gle­ra krop­pens väts­ke­ba­lans.

Nju­rar­na fil­tre­rar mel­lan 150 och 180 li­ter blod var­je dag, men ut­sönd­rar ba­ra två li­ter av­fall­säm­nen ge­nom urin­le­dar­na till urin­blå­san där de sköljs ut. Av­fall­säm­ne­na är främst uri­näm­ne – en bi­pro­dukt av pro­te­in som bryts ner till ener­gi – och vat­ten. Nju­rar­na fil­tre­rar blo­det ge­nom att le­da det ge­nom små filter, ne­fro­ner. Var­je nju­re har un­ge­fär en mil­jon ne­fro­ner. Ne­fro­ner­na be­står av många små blod­kärl el­ler ka­pil­lä­rer (som kal­las glo­me­ru­lus el­ler ka­pil­lär­nys­tan) och rör som sam­lar upp urin. Rö­ren kal­las njur­tu­bu­li. Ka­pil­lär­nys­ta­net si­lar cel­ler och pro­te­i­ner i blo­det och le­der in av­falls­pro­duk­ter­na i njur­tu­bu­li, och slut­li­gen förs uri­nen till urin­blå­san ge­nom urin­le­dar­na.

Sam­ti­digt med fil­tre­rings­pro­ces­sen fri­gör nju­rar­na tre vik­ti­ga hor­mo­ner: erytro­po­ei­tin, re­nin och kal­ci­tri­nol. Des­sa hor­mo­ner sti­mu­le­rar bildan­det av rö­da blod­krop­par, bi­drar till att re­gle­ra blod­tryc­ket samt del­tar i ut­veck­ling­en av krop­pens ben­väv­nad och be­va­rar en god mi­ne­ral­ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.