Mat­smält­ning­en

Hur om­vand­las ma­ten till ener­gi?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Mat­smält­nings­sy­ste­met ut­görs av en grupp or­gan som be­ar­be­tar ma­ten och om­vand­lar den till ener­gi som krop­pen kan an­vän­da. Det är ett oer­hört kom­pli­ce­rat sy­stem som sträc­ker sig he­la vägen från mun till anus.

De cen­tra­la or­ga­nen i sy­ste­met är mun­nen, mat­stru­pen, mag­säc­ken, tunn­tar­men, tjock­tar­men och änd­tar­men. Var­je or­gan har sin spe­ci­fi­ka funk­tion för att krop­pen ska få ut så myc­ket ener­gi och nä­ring från ma­ten som möj­ligt. Dess­utom ska av­fall­säm­ne­na fö­ras ut från krop­pen på ett sä­kert sätt. And­ra or­gan, bland an­nat le­vern, bukspott­kör­teln och gall­blå­san, hjäl­per till med ned­bryt­nings­pro­ces­sen till­sam­mans med slem­hin­nor­nas cel­ler. Slem­hin­nor­na är din ”in­re hud” som täc­ker och skyd­dar in­si­dan av al­la ihå­li­ga or­gan. I tar­mar­na bil­das ett sekret som gör att ma­ten pas­se­rar ige­nom lätt. Även mus­kel­sam­man­drag­ning­ar, som kal­las pe­ri­stal­tik, bi­drar till att pres­sa ma­ten ge­nom he­la sy­ste­met.

Mat­smält­nings­pro­ces­sen star­tar när du tar in ma­ten i krop­pen ge­nom mun­nen. Tugg­ning­en de­lar ma­ten i mind­re bi­tar sam­ti­digt som den fuk­tas med slem och sa­liv. Re­dan här bör­jar ned­bryt­ning­en av kol­hyd­ra­ter. När ma­ten har pas­se­rat ge­nom sval­get och mat­stru­pen stan­nar den kvar i mag­säc­ken i upp till fy­ra tim­mar. Här blan­das den med mat­smält­nings­en­zy­mer och bryts ner till mind­re mo­le­ky­ler. Des­sa rör sig se­dan lång­samt ge­nom tunn­tar­men, där det sista ste­get av den ke­mis­ka ned­bryt­ning­en sker. Ma­ten är nu en oi­gen­känn­lig, fly­tan­de mas­sa som ut­sätts för mag­saft och en­zy­mer som fri­sätts från bukspott­kör­teln, le­vern och kört­lar i tunn­tar­men. Där­ef­ter tas nä­rings­äm­ne­na upp ge­nom tarm­väg­gen och trans­por­te­ras runt i krop­pen med blo­det.

Ef­ter att all nä­ring från ma­ten har ta­gits upp ge­nom tunn­tar­men finns det all­tid av­falls­ma­te­ri­al kvar, hu­vud­sak­li­gen osmält­ba­ra mat­res­ter och bak­te­ri­er. Det­ta förs vi­da­re till tjock­tar­men, där det stan­nar tills det läm­nar krop­pen som av­fö­ring.

”Där­ef­ter tas nä­rings­äm­ne­na upp ge­nom tarm­väg­gen och trans­por­te­ras runt i krop­pen med blo­det.”

Många oli­ka or­gan är en del av mat­smält­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.