Ana­to­mi på höga klac­kar

Att gå i hög­klac­ka­de skor är som att gå i ner­förs­bac­ke he­la ti­den.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Höga klac­kar tving­ar oss att gå på tår­na, så att det mesta av vik­ten läggs på fo­tens tramp­dy­nor. I den här po­si­tio­nen böjs fot­val­ven sam­ti­digt som led­ban­den, som för­e­nar tramp­dy­nor­na med hä­lar­na, tänjs ut. Vris­ten får stör­re rör­lig­het, men är sam­ti­digt mind­re sta­bil och vad­musk­ler­na förmår in­te att sträc­ka ut sig helt. För att be­va­ra ba­lan­sen mås­te he­la krop­pen an­pas­sa sig. Höf­ter­na tip­pas bak­åt, kors­ryg­gen böjs och den så kal­la­de gång­cy­keln för­änd­ras.

En nor­mal gång­cy­kel be­står av två fa­ser: stöd­fas och sväng­fas. Stöd­fa­sen kan i sin tur kan de­las upp i tre de­lar: kon­takt, när hä­len sätts i mar­ken, mitt­fas, när fo­ten är plan i för­hål­lan­de till mar­ken, och fram­drift, när tår­na skju­ter ifrån mot un­der­la­get.

När hä­len sätts ner mås­te fo­ten ab­sor­be­ra stö­ten, men om den sam­ti­digt tip­pas fram­åt blir det­ta svårt för fo­ten. I mitt­fa­sen ska fo­ten spri­da be­last­ning­en, men med höga klac­kar be­fin­ner sig stör­re de­len av fo­ten i luf­ten. Och när tår­na skju­ter ifrån mot mar­ken ska de bö­jas för att ge fram­drift, men om de re­dan är böj­da är de av­se­värt mind­re rör­li­ga. Re­sul­ta­tet blir kor­ta­re och mer osta­di­ga steg.

Hög­klac­ka­de skor är bå­de ele­gan­ta och mo­der­na, men det har sitt pris att gå i dem.

”Hög­klac­ka­de skor är bå­de ele­gan­ta och mo­der­na, men det har sitt pris att gå i dem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.