På egen be­kost­nad

Elin Maa­geng Ja­kob­sen har levt med MS länge, kanske i 30 år. För åt­ta år se­dan märk­te hon stän­digt fler sym­tom. Fin­mo­to­ri­ken för­säm­ra­des, var­dags­syss­lor blev krång­li­ga och ba­lan­sen på­ver­ka­des. Hon tap­pa­de kon­trol­len över krop­pen.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Till Ka­ro­lins­ka för be­hand­ling

Elin res­te från Nor­ge till Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Stock­holm för stam­cells­trans­plan­ta­tion som­ma­ren år 2012. Hon be­ta­la­de en halv mil­jon kro­nor ur egen fic­ka. Hon var del­vis till­ba­ka på job­bet ef­ter tre må­na­der, job­ba­de hel­tid ef­ter nio må­na­der och har fort­satt med det se­dan dess. Hon an­ser att sam­häl­let har tjä­nat myc­ket på att hon res­te ut­om­lands.

– Jag an­vän­der in­te me­di­ci­ner som kos­tar en kvarts mil­jon var­je år, jag be­ta­lar skatt och är in­te sjuk­pen­sio­när. Sam­man­ta­get har jag hit­tills spa­rat sta­ten fy­ra mil­jo­ner, sä­ger Elin, som än­då un­der­stry­ker att hon fort­far­an­de har senska­dor och att be­hand­ling­en har va­rit tuff och för­e­nad med myc­ket smär­ta.

Elin Maa­geng Ja­kob­sen dri­ver idag sitt eget fö­re­tag och hål­ler kur­ser och fö­re­drag. Det är ett jobb som är fy­siskt krä­van­de, med långa da­gar och hög in­ten­si­tet. Hon är sä­ker på att hon in­te ha­de kla­rat att job­ba hel­tid ut­an trans­plan­ta­tio­nen.

– Jag ha­de än­då hop­pats på bätt­re re­sul­tat, för senska­dor­na får jag nog dras med. Hö­ger­be­net fort­sät­ter att krång­la och ba­lan­sen är säm­re. Det är vik­tigt att de som över­vä­ger stam­cell­s­trans­plan­ta­tion sät­ter sig or­dent­ligt in i vad be­hand­ling­en in­ne­bär och har re­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar på ef­fek­ten. I förs­ta hand stop­par man framtida skov, men gam­la ska­dor läks in­te nöd­vän­digt­vis. Stam­cel­ler­na byg­ger ba­ra ditt im­mun­för­svar, det är krop­pen själv som mås­te skö­ta läk­ning­en.

Oe­nig­het om ef­fek­ten

I Nor­ge är det Na­sjo­nalt kunn­skaps­sen­ter for hel­setje­nes­ten som be­dö­mer ef­fek­ten och kva­li­te­ten på be­hand­ling­ar vid nors­ka sjuk­hus. Cent­ret kom hös­ten 2016 fram till slut­sat­sen att det in­te går att dra säk­ra slut­sat­ser om ef­fek­ten av stam­cell­s­trans­plan­ta­tion ef­tersom forsk­ning­en hål­ler för låg kva­li­tet. Man lyf­te fram­förallt fram bris­ten på kon­trol­le­ra­de stu­di­er där man jäm­för ef­fek­ten av stam­cell­s­trans­plan­ta­tion med tra­di­tio­nell be­hand­ling av MS.

Joachim Bur­man, neu­ro­log och över­läka­re vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la, me­nar där­e­mot att stam­cell­s­trans­plan­ta­tion är en ef­fek­tiv be­hand­ling mot MS. Han upp­ger att nio av tio av de­ras pa­ti­en­ter in­te får fler skov och att 68 pro­cent är helt fria från sjuk­doms­ak­ti­vi­tet. Inga and­ra be­hand­ling­ar mot den­na form av MS har så stor ef­fekt, häv­dar Joachim Bur­man. Han med­ger att be­hand­ling­en in­ne­bär vis­sa ris­ker, men sä­ger att de är be­tyd­ligt läg­re än för nå­got år se­dan.

– I Uppsa­la an­vän­der vi en låg­dos­be­hand­ling som ba­ra slår ut de­lar av im­mun­för­sva­ret. Jag be­dö­mer ris­ken för död­lig­het till un­der en pro­cent.

”Det är vik­tigt att de som över­vä­ger stam­cell­s­trans­plan­ta­tion sät­ter sig or­dent­ligt in i vad be­hand­ling­en in­ne­bär och har re­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar på ef­fek­ten.”

”Jag an­vän­der in­te me­di­ci­ner som kos­tar en kvarts mil­jon var­je år, jag be­ta­lar skatt och är in­te sjuk­pen­sio­när. Sam­man­ta­get har jag hit­tills spa­rat sta­ten fy­ra mil­jo­ner.”

Ar­ti­keln har ti­di­ga­re pub­li­ce­rats i nors­ka Bi­o­tek­no­lo­girå­dets tid­skrift Ge­ni­alt och åter­ges här med till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.