Stam­cel­ler­nas hem­lig­het

Möt mi­ra­kel­cel­len som kanske kan re­vo­lu­tio­ne­ra me­di­ci­nen.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Stamceller är cel­ler som är uni­ka där­för att de kan ut­veck­las till många av de ty­per av cel­ler som finns i krop­pen. De fles­ta av di­na cel­ler är an­pas­sa­de för en spe­ci­ell upp­gift, till ex­em­pel att trans­por­te­ra runt sy­re i blo­det el­ler att skic­ka bud­skap från hjär­nan. Des­sa spe­ci­a­li­se­ra­de cel­ler kal­las dif­fe­ren­ti­e­ra­de. Stamceller har där­e­mot en helt an­nan flex­i­bi­li­tet. Till skill­nad från de fles­ta dif­fe­ren­ti­e­ra­de cel­ler kan de ko­pi­e­ra sig själ­va många gång­er ,för att på så sätt bil­da fler stamceller som kan ut­veck­las till oli­ka ty­per av dif­fe­ren­ti­e­ra­de cel­ler. De mest mångsidi­ga cel­ler­na finns i em­bry­on som ba­ra är någ­ra vec­kor gam­la. Em­bry­o­na­la stamceller ( em­bry­o­nic stem cells) för­vand­lar em­bry­ot från en li­ten klump odif­fe­ren­ti­e­ra­de cel­ler till ett fos­ter ge­nom att bil­da al­la de un­ge­fär 250 oli­ka ty­per­na av cel­ler som finns i män­ni­sko­krop­pen. Stam­cel­ler­na in­ne­hål­ler al­la tänk­ba­ra egen­ska­per, och de­ras för­må­ga att om­bil­das till al­la ty­per av cel­ler kal­las plu­ri­po­tens. Även ef­ter att bar­net är fär­dig­ut­veck­lat och har fötts fort­sät­ter stam­cel­ler­na att fyl­la en vik­tig funk­tion i krop­pen. De fun­ge­rar som en verk­tygs­lå­da för un­der­håll och re­pa­ra­tio­ner och kan an­vän­das i hjär­nan, ben­mär­gen, le­vern, hjärt­musk­ler­na, hu­den och and­ra or­gan. Hos vux­na är stam­cel­ler­na mind­re flex­ib­la än de em­bry­o­nis­ka stam­cel­ler­na och kan om­bil­das till ett mer be­grän­sat spekt­rum av dif­fe­ren­ti­e­ra­de cel­ler. De stamceller som finns i ben­mär­gen kan till ex­em­pel ba­ra om­vand­las till blod­cel­ler.

En stor ut­ma­ning för forsk­ning­en på stamceller hand­lar om att få tag på cel­ler att ar­be­ta med. Em­bry­o­na­la stamceller tas från em­bry­on som do­ne­ras ef­ter att ha bli­vit över vid Ivf-be­hand­ling­ar (prov­rörs­be­frukt­ning), men det­ta in­ne­bär en hel del vansk­li­ga etis­ka av­väg­ning­ar. Även om det är forsk­nings­mäs­sigt krång­li­ga­re att ar­be­ta med stamceller från vux­na är det enkla­re ur etisk syn­vin­kel. Det­ta gör att många sparar det stam­cells­ri­ka blo­det från si­na barns na­vel­sträng. Väv­nad som bil­das från en pa­ti­ents eg­na stam­cel­ler ris­ke­rar in­te hel­ler att av­stö­tas av im­mun­för­sva­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.