Cel­ler­nas driv­kraft

Mi­to­kond­ri­er, krop­pens bi­o­lo­gis­ka tu­sen­konst­nä­rer, ska­par den ener­gi krop­pen be­hö­ver!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Mi­to­kond­ri­er­na är cel­ler­nas bat­te­ri­er som om­vand­lar glu­kos, cel­ler­nas nä­ring, och sy­re till ener­gi. Mus­kel­fib­rer­na be­hö­ver ener­gi för att vi ska kun­na rö­ra oss. Hjärn­cel­ler­na be­hö­ver ener­gi för att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra och med res­ten av krop­pen. Al­la cel­ler be­hö­ver ener­gi för att de­la sig och upp­rätt­hål­la cell­cy­keln, så att de in­te dör. Det­ta är verk­li­ga bi­o­lo­gis­ka tu­sen­konst­nä­rer.

Mi­to­kond­ri­er­na är pyt­tesmå or­gan in­u­ti cel­ler­na som pro­du­ce­rar ener­gi i form av ade­nos­intri­fos­fat (ATP) ge­nom att kom­bi­ne­ra sy­re med nä­rings­mo­le­ky­ler som glu­kos. Det sker fle­ra vik­ti­ga bi­o­ke­mis­ka re­ak­tio­ner i mi­to­kond­ri­er­na. Ci­tronsy­ra­cy­keln som bry­ter ner fett­sy­ror finns i mi­to­kond­ri­er­na. De styr be­ta­ox­i­da­tio­nen och en rad and­ra re­ak­tio­ner som le­der till pro­duk­tion av ener­gi, här i form av ATP.

Mi­to­kond­ri­er finns i näs­tan al­la krop­pens cel­ler. De finns i de fles­ta eu­ka­ry­o­ta cel­ler, det vill sä­ga cel­ler som har en kär­na och om­ges av ett cell­mem­bran som skil­jer dem från om­värl­den. Rö­da blod­krop­par och bak­te­ri­er har där­e­mot in­te mi­to­kond­ri­er och sak­nar cell­kär­na. An­ta­let mi­to­kond­ri­er va­ri­e­rar mel­lan oli­ka ty­per av cel­ler. Hö­ge­ner­gi­cel­ler som hjärt­mus­kel­cel­ler in­ne­hål­ler många tu­sen mi­to­kond­ri­er. Mi­to­kond­ri­er­na har följt evo­lu­tio­nen. De upp­stod tro­li­gen för över en mil­jard år se­dan när stör­re cel­ler upp­tog mind­re cel­ler i sitt in­re. Den ytt­re cel­len blev ef­ter hand be­ro­en­de av den in­re för sin ener­gi­till­för­sel, me­dan den in­re blev be­ro­en­de av den ytt­re för skydd.

Den­na in­re cell ut­veck­la­des till en mi­to­kond­rie. De ytt­re cel­ler­na ut­veck­la­des till att bli bygg­ste­nar i stör­re cell­sy­stem. Den­na pro­cess kal­las en­dosym­biont­te­o­rin, från gre­kis­kans ”le­va till­sam­mans på in­si­dan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.