Så för­står hjär­nan ve­ten­skap

Ny forsk­ning vi­sar hur hjär­nan tol­kar och för­står kom­plexa idéer.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Innehäll -

Även om mänsk­lig­he­ten har ut­veck­lats grad­vis i fle­ra tu­sen år har hjär­nan sett un­ge­fär li­ka­dan ut he­la ti­den. Hur kan då vårt för­his­tor­is­ka med­ve­tan­de, som en­kelt ut­tryckt är pro­gram­me­rat att sät­ta över­lev­nad fö­re allt an­nat, för­stå den avan­ce­ra­de tek­ni­ken bakom mo­dern ve­ten­skap?

En fors­kar­grupp vid Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty i USA vil­le lö­sa den gå­tan. Där­för ana­ly­ser­ade de en rad bil­der av hjär­nan hos en grupp fy­sik- och in­gen­jörs­stu­den­ter. Den neu­ro­lo­gis­ka ak­ti­vi­te­ten kart­la­des med hjälp av funk­tio­nell Mr-un­der­sök­ning me­dan stu­den­ter­na fick till upp­gift att tän­ka på 30 oli­ka ve­ten­skap­li­ga på­stå­en­den in­om fy­si­ken. Un­der ti­den kart­la­de ett da­ta­pro­gram vil­ka om­rå­den i hjär­nan som ak­ti­ve­ra­des för var­je te­ma stu­den­ter­na ge­nom­gick.

Un­der­sök­ning­en vi­sa­de att hjär­nan an­pas­sar sig så att vi kan för­stå ab­strak­ta te­o­ri­er. Hjär­nan be­hand­lar pro­blem ge­nom att re­la­te­ra dem till var­dags­si­tu­a­tio­ner som för­knip­par den ab­strak­ta te­o­rin med verk­lig­he­ten. Rö­rel­se­te­o­ri (till ex­em­pel gra­vi­ta­tion) för­stås med hjälp av vi­su­a­li­se­ring. Te­o­ri­er om ener­giö­ver­fö­ring (till ex­em­pel vär­meö­ver­fö­ring) be­hand­las i sam­ma om­rå­den av hjär­nan som upp­fat­tar tem­pe­ra­tu­ren i vår om­giv­ning. När vi ska för­stå pe­ri­o­dis­ka be­grepp (till ex­em­pel ljud­vå­gor) an­vän­der vi den mu­si­ka­lis­ka de­len av hjär­nan, me­dan pro­blem som rör ek­va­tio­ner (till ex­em­pel has­tig­het) lö­ses med hjär­nans ma­te­ma­tis­ka del. En stör­re för­stå­el­se av hur vi tän­ker och vår upp­fatt­nings­för­må­ga skul­le va­ra ett bra hjälp­me­del i un­der­vis­ning­en för fram­ti­dens lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.