GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ket land grän­sar till Jor­da­ni­en, Irak, Ku­wait, Ba­h­rain, Qa­tar, Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, Oman och Je­men? I vil­ket land­skap lig­ger or­ter­na Nor­din­grå och Jun­se­le? I vil­ket land är Da­kar hu­vud­stad? Vil­ket är det nord­li­gas­te av de län­der som bil­da­des ur Ju­go­sla­vi­en? I vilken norr­ländsk stad hit­tar man stads­de­lar­na Tu­van och Ör­vi­ken? I vilken ame­ri­kansk del­stat he­ter den störs­ta sta­den Bil­lings?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.