NA­TUR & VE­TEN­SKAP

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vil­ka bär kal­las även tist­ron?

Vad het­te den svens­ke pro­fes­sorn i in­ter­na­tio­nell häl­sa som av­led i feb­ru­a­ri 2017?

Vil­ken typ av vi­rus be­teck­nas HSV?

Vil­ket halvme­tal­liskt grun­däm­ne in­går i si­li­kon?

Vil­ket li­tet han­di­kapp kal­las amu­si?

I vil­ket eu­ro­pe­iskt land skrev Alet­ta Jacobs histo­ria 1879 ge­nom att bli den förs­ta kvinn­li­ga lä­ka­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.