Pryl­krys­set

Svå­rig­hets­grad:

Kryss & Quiz - - PRYL KRYSSET -

nr 3c Ring el­ler SMS:a in ditt svar och du har chan­sen att vin­na ett pre­sen­kort på tek­nik­pry­lar för 5.000 kro­nor från NetOnNet. Bok­stä­ver­na i de fär­ga­de, num­re­ra­de ru­tor­na bil­dar en siff­ra i bok­stavs­form, till ex­em­pel TRE, SJU el­ler NOLL. Ef­ter fy­ra vec­kor (del­täv­ling a–d) har du fått en fyr­siff­rig lös­nings­kod. Det är den ko­den som du SMS:ar el­ler ring­er in ef­ter del­täv­ling d. Svar via SMS, skriv: KQ (mel­lanslag) pryl (mel­lanslag) lös­nings­kod, samt ditt namn, adress, post­a­dress och per­son­num­mer. Skic­ka SMS:et till 72672. No­te­ra att per­son­num­mer mås­te upp­ges, då skatt på vinst be­ta­las av vin­na­ren. När du får ett ”Tack för ditt svar” i re­tur är ditt svar mot­ta­get. (Skul­le du få nå­got an­nat svar, så föl­jer du ba­ra an­vis­ning­ar­na.) Svar via te­le­fon: ring 0939–114 70 70. Följ ba­ra de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, täv­lings­num­mer 21 och lös­nings­kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Det be­ty­der att ditt num­mer mås­te sy­nas när vi sö­ker det på hit­ta.se el­ler eni­ro.se. Sva­ret vill vi ha se­nast på söndag kloc­kan 24 ef­ter del d. SMS/sam­tal kos­tar 10 kro­nor.

Sms:a & vinn tek­nik­pry­lar för 5000 kro­nor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.