GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ket land lig­ger sta­den Sarps­borg?

Vad he­ter Irans va­lu­ta?

I vil­ken ame­ri­kansk del­stat, som de­lar namn med ett mu­si­kal­bum av Bru­ce Spring­s­teen, är Oma­ha den störs­ta sta­den?

Vad he­ter Norr­lands störs­ta i en sjö be­lä­gen ö?

I vil­ket af­ri­kanskt land he­ter hu­vud­sta­den Fre­e­town?

Vil­ket land lig­ger på en halvö i Per­sis­ka vi­ken och har land­gräns en­dast mot Sau­dia­ra­bi­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.