GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

I vil­ket land lig­ger Me­di­na, sta­den där pro­fe­ten Mu­ham­med dog? Värm­land grän­sar i ös­ter till tre land­skap – vil­ka? I vil­ken stad finns det ut­se­en­de­mäs­sigt spe­ci­el­la bo­stads­hu­set Ca­sa Milà, även känt som La Pedre­ra? Gu­a­te­ma­la har Cen­tra­la­me­ri­kas störs­ta be­folk­ning, men vil­ket land är tvåa? Vil­ken svensk stad bru­kar kal­las ”sy­re­ner­nas stad”? Vil­ket land är be­lä­get på spet­sen av Afri­kas horn?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.