Or­dor­men

Kryss & Quiz - - ORDORMEN - Kon­struk­tör: Kristi­na Viklund

Skriv sva­ret på frå­gan vid mot­sva­ran­de siff­ra i sling­an. Var­je li­ten siff­ra mot­sva­rar sam­ma bok­stav i he­la upp­gif­ten.

1. Vil­ken lagsport har näst flest li­cen­si­e­ra­de spe­la­re i Sve­ri­ge? 2. Vil­ket po­pu­lärt bild­be­hand­lings­pro­gram lan­se­ra­des av Ado­be Sys­tems 1990? 3. Vad är mot­sat­sen till Oc­ci­den­ten? 4. Vad bru­kar man kal­la Be­et­ho­vens pi­a­no­so­nat nr. 14 i ciss-moll? 5. Ma­te­ri­al som till­kom­mit ge­nom sam­man­smält­ning av två el­ler fle­ra me­tal­ler? 6. Eva som spe­la­de Fru Mar­ku­rell i tv-se­ri­en "Mar­ku­rells i Wad­kö­ping" 1968? 7. Ef­ter­nam­net på skå­de­spe­lers­kan som spe­lar Lou­i­se i fil­men "Thel­ma & Lou­i­se" från 1991? 8. Ro­mersk po­et som myn­ta­de ut­tryc­ket "Car­pe Di­em"? 9. Frukt som sym­bo­li­se­rar att Gud in­satt ko­nung­en som sin be­full­mäk­ti­ga­de re­gent över ett kris­tet ri­ke? 10. Vil­ken är den – till ytan – mins­ta stads­de­len i Stock­holms stad? 11. Upp­fin­ning från 1843 av den brit­tis­ke ke­mis­ten Al­bert Bird, som

bru­kar fin­nas i de fles­ta kök? 12. Det gre­kis­ka nam­net för Gre­kland?

13. Vad he­ter hu­vud­sta­den på Ma­da­gas­kar? 14. Vil­ken tysk stor­stad as­so­ci­e­rar man lätt med en maträtt? 15. Vad he­ter sta­den på Nya Ze­e­land som drab­ba­des av jord­bäv­ning­ar

bå­de 2010 och 2011? 16. Smek­namn på front­fi­gu­ren i La­tin Kings? 17. Vad he­ter den gre­kis­ka ögrup­pen nä­ra Tur­ki­et, där man bl.a. hit­tar

öar­na Rho­dos och Kos? 18. Ett område med hi­sto­ris­ka bygg­na­der på Djur­går­den i Stock­holm? 19. Vil­ket bil­mär­ke har en gul sköld med ett steg­ran­de hingst som lo­go? 20. Hår­ding som man ibland ri­ver över po­ta­tis­mos? 21. Nam­net på ett hor­mon som dess­utom är för­sta­di­um till ad­re­na­lin? 22. Författaren som skrev "An­na Kare­ni­na"? 23. Ef­ter­nam­net på skå­de­spe­la­ren som ha­de hu­vud­rol­len i "Highlan­der"

från 1986? 24. Vad he­ter den far­vatt­net som för­bin­der Per­sis­ka vi­ken med In­dis­ka

oce­a­nen? 25. I vil­ket land blev Idi Amin pre­si­dent 1971 ef­ter en kupp? 26. Vad he­ter det störs­ta grav­mo­nu­men­tet i Gi­za?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.