GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

Vil­ket land grän­sar en­dast till Al­ge­ri­et och Libyen? Tu­na bac­kar och Sa­la bac­ke he­ter stads­de­lar­na – vad he­ter sta­den? Vad he­ter den 65 km långa salt­sjön mel­lan Is­ra­el och Jor­da­ni­en? I vil­ken ame­ri­kansk stad finns tor­net Spa­ce Need­le? I vil­ket land­skap kan man be­sö­ka Eke­torps forn­borg? I vil­ken av USA:s del­sta­ter är Far­go den störs­ta sta­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.