HISTO­RIA

Kryss & Quiz - - THÖRN QUIZ -

Vad het­te den gre­kis­ka kvinn­li­ga fi­lo­sof som år 415 dö­da­des av en kris­ten mobb? I vil­ket land ut­ro­pa­de folk­grup­pen tu­a­re­ger 2012 sta­ten Aza­wad (som in­te er­känns av and­ra län­der)? Tred­je mån­da­gen i feb­ru­a­ri är na­tio­nell helg­dag i USA – vems fö­del­se­dag fi­ras? Vil­ket år­tion­de ge­nom­för­des den se­nas­te sto­ra stav­nings­re­for­men i Sve­ri­ge? Vil­ket när­lig­gan­de land in­va­de­ra­des av Ita­li­en 7 april 1939, var­vid kung­en tving­a­des gå i ex­il? Vad het­te far­ty­get som 1990 drab­ba­des av en brand­ka­ta­strof ut­an­för Ly­se­kil som kräv­de 159 män­ni­skors liv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.