LÄS LEDTRÅDARNA STEG FÖR STEG.

Bör­ja med 5-po­ängsni­vån och gå se­dan vi­da­re till 4-po­ängsni­vån, och så vi­da­re. Täv­la mot dig själv el­ler mot di­na kam­ra­ter.

Kryss & Quiz - - CORNELIS JAKTEN -

5 po­äng

Elis Fred­riks­son, vän till Cor­ne­lis far, och Nis­se Gustavs­son, stam­gäst på Den Gyl­de­ne Fre­den, är för­la­gor­na till denna fi­gur.

En sång från al­bu­met Hom­ma­ger & pam­flet­ter från 1982. Lär va­ra tilläg­nad då­va­ran­de so­ci­al­mi­nis­ter Ka­rin Sö­der.

Kvin­nan är en av hu­vud­per­so­ner­na i Ak­sel San­de­mo­ses ro­man Varul­ven, som Cor­ne­lis läs­te 1967 i Bra­si­li­en.

Det­ta är öpp­nings­spå­ret på al­bu­met till Till Fa­tu­meh – Rap­port från de osa­li­gas äng­der ….

In­träf­fa­de en mån­dags­kväll, mer ex­akt 17 feb­ru­a­ri 1975.

Det här är en svensk tolk­ning av en sång av Ju­an So­la­no. Den svens­ka och den spans­ka ti­teln har lik­he­ter.

Cor­ne­lis and­ra hust­ru Bim har fått lå­na ut ett av si­na för­namn till den här sång­mön.

Det här är en vi­sa som skil­jer sig från det mesta i Cor­ne­lis pro­duk­tion: ba­ra strax över två mi­nu­ter lång, och i folk­vi­se­ton.

4 po­äng

Nis­se Gustavs­son ha­de TBC, i lik­het med den sök­ta fi­gu­ren i Cor­ne­lis sång Lung­sots­blues.

Här so­li­da­ri­se­rar sig Cor­ne­lis än en gång med sam­häl­lets sämst ställ­da. Det gör in­te kvin­nan i den sista stro­fen.

Förs­ta vi­san om hen­ne är tro­li­gen ock­så den mest kän­da. Den finns med på al­bu­met Tio vack­ra vi­sor och per­son­li­ga Per­son.

Sång­en be­rät­tar en tra­gisk histo­ria om en nar­ko­man.

”Tu­ral­le­ri, tu­ral­le­rej” är en del av ett slags om­kvä­de i sång­en som be­skri­ver hän­del­sen ifrå­ga.

På sce­nen – men in­te på stu­di­o­al­bu­met Ge­ting­ho­nung – sjöng Cor­ne­lis: ”Köp pil­ler och bör­ja knar­ka / re­cept­fria, jät­testar­ka”.

I en av Cor­ne­lis vi­sor är hon ute på en rid­tur: ”häs­ten bär på hen­nes kropp”.

Lär va­ra skri­ven till då­va­ran­de hust­run In­ga­lill, även om det är ett an­nat kvin­no­namn i tex­ten.

3 po­äng

I en vi­sa som be­tit­lats den här fi­gu­rens ”mor­gon­psalm” ger han in­struk­tio­ner in­för sin fö­re­stå­en­de be­grav­ning.

Bå­de po­lis­bru­ta­li­tet och nar­ko­ti­ka­miss­bruk hin­ner av­hand­las i de fem stro­fer­na.

1978 tilläg­na­des hon ett helt al­bum när Cor­ne­lis släpp­te hen­nes ”svens­ka su­i­te”.

På al­bu­met Den fly­gan­de hol­län­da­ren är det Ma­rie Fred­riks­son som sjung­er.

Den sång­ens ti­tel är Bal­lad om hurusom Don Quijo­te gick på en blås­ning.

An­nars tycks det mesta i tex­ten hand­la om sex, och sär­skilt den sort som man be­ta­lar för.

I det al­bum som har hen­nes namn i ti­teln finns sång­er­na Ali­ces snaps och Si­las’ ka­las.

Tycks i de­lar skild­ra ett kär­leksmö­te om som­ma­ren: ”Så fal­ler dag­gen för­u­tan ljud / och gräs och bla­der blir vå­ta.”

2 po­äng

Elis Fred­riks­sons öde be­skrivs i en annan text, där per­so­nen blir av med bi­lar, möb­ler och barn i sam­band med en skils­mäs­sa.

”Det är visst på sig själv man ska sat­sa”, sjung­er Cor­ne­lis, an­spe­lan­de på Svens­ka Ar­bets­gi­va­re­för­e­ning­ens kam­panj.

Hen­nes namn be­ty­der ”lyck­lig”. Men i vi­san som nämns på 4-po­ängsni­vån för­svin­ner hon oför­klar­ligt.

Kvin­nan i tex­ten lyc­ka­des till en bör­jan döl­ja si­na sprut­mär­ken, men ef­ter cir­ka en vec­ka ”kröp san­ning­en väl fram.”

Cor­ne­lis döm­des fle­ra gång­er till kor­ta­re fäng­el­se­straff av di­ver­se skäl. Denna hän­del­se gav en må­nad i bu­ren.

Fru Jo­hans­son och fru Pers­son är någ­ra av per­so­ner­na som hål­ler igång på se­mestern.

”Nu öpp­nar jag etu­i­et / och kys­ser din un­der­läpp” he­ter det i en av vi­sor­na som tilläg­nats hen­ne.

Kvin­nan i vi­san ut­ma­nar dik­ta­ren: ”Du kan men vill in­te gö­ra / en sång om lyc­kan den skö­ra”.

1 po­äng

Men det fanns ljus­punk­ter även i den här fi­gu­rens liv, in­te minst dan­sen på Öc­kerö med Ce­ci­lia Lind.

Lars Win­ner­bäck har gjort en ver­sion av sång­en, som bör­jar ”Sta­tisti­ken häv­dar att ten­den­sen är vag”.

Hur hon för­svann? ”Som få­geln ur sin bur. / Som isen när det vå­ras. / Som kär­lek när den så­ras. / Som tur ut­an re­tur.”

Sång­en in­ne­bär i bå­de ti­tel och in­ne­håll ett av­sked till den namn­giv­na kvin­nan.

Märk­ligt nog skrev Cor­ne­lis vi­san Den fals­ka flic­kan fö­re denna hän­del­se: ”Hon var en han, hon var ing­en hon”.

Väl hem­ma igen är min­ne­na från Spa­ni­en gans­ka sud­di­ga men ”Vi minns var da­mer­na bor / Vi minns ett po­lis­kon­tor”.

En annan text bör­jar ”Mun­nen full av russ­in­flarn, han­den full av skin­ka”. Ti­teln är Vac­ker vi­sa till … – ja, vem?

Finns på al­bu­met Bal­la­der och gri­ma­scher. Den här vi­san får, med hän­vis­ning till ti­teln, räk­nas till den se­na­re ka­te­go­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.