Klu­ri­ga korsor­det

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET - Kon­struk­tör: Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT

5. Le­rig kamp 7. Av­lö­nar 10. Er­sätt­nings­me­del 11. Får den som le­ver 12. Fö­restod 15. Mark­nads­un­der­sök­ning 19. För ba­gage 20. Väjt 23. Sät­ter sig på led 24. Ses på byg­ge 26. För­där­va 27. Upp­rik­tigt 32. Plå­ga 33. Lös­ka 34. Kom­pli­ce­rad 37. Tyc­kan­den 39. Kan man ri­ta på 40. Syd­li­ga ka­jor 41. Id­rotts­man 44. Kir­ra 45. Den är en för­kast­lig 47. Be­härs­kad 49. Ses med skur 50. Kan slå 52. Mäst­ran­de an­märk­ning 53. Te­le­pa­ti

LODRÄTT

1. Charm 2. Yr­kat 3. Är pa­ri­sa­re 4. För dem som vill in på sko­la? 5. Spe­ku­la­tion 6. Furs­tar 8. Slam­ra­de 9. Dra i syd­väst 13. Bergsklätt­ra­re 14. Släp 16. Får ef­fekt 17. Viss balt 18. Bå­tar 21. Är vis­sa sto­ra ido­ler 22. Idog 25. Hyl­lan 28. Kän­na sär­skilt för 29. Svart­vi­ta fåg­lar 30. All­var 31. Stäl­ler sig in 35. Be­stäm­ma 36. Är Ti­mon 38. Tå­tar 39. Va­ra­de 40. Mot­sats­för­led 41. Träslag 42. Är eld vid brand 43. 13-19 45. Bam­ba 46. Hyr 48. Far­hå­ga 50. Kra­ken 51. Ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.