Or­dor­men

Kryss & Quiz - - ORDORMEN - Kon­struk­tör: Kristi­na Viklund

1. En an­nan be­teck­ning på sjö­mansknop? 2. Un­der vad är ingen­ting nytt? 3. Vad he­ter Fjo­dor Dosto­jev­skijs ro­man från 1866, i vil­ken hu­vud­per­so­nen Raskol­ni­kov mör­dar en pant­lå­ners­ka? 4. I vil­ken stad lig­ger Nor­dens älds­ta uni­ver­si­tet? 5. Vil­ken stjärn­bild he­ter Au­ri­ga på la­tin? 6. Salt­lakrits­fi­gur som lan­se­ra­des 1982? 7. Vem var Sov­je­tu­ni­o­nens sis­te le­da­re? 8. Me­tod som an­vänds för att till­ver­ka ost? 9. Vad kal­las en le­da­mot av en be­slu­tan­de och lag­stif­tan­de för­sam­ling? 10. Vad het­te ma­te­ma­ti­kern vars "sto­ra sats" blev löst först 300 år

se­na­re? 11. Vad he­ter sta­den Gdansk på tys­ka? 12. Vil­ken av Ing­mar Berg­mans fil­mer hand­lar om lä­ka­ren Isak Borg som

är på väg till Lund för att ut­näm­nas till jubel­dok­tor? 13. Vil­ket svårt ord be­ty­der un­ge­fär över­allt, och an­vän­des av Lut­her i

frå­ga om Kristus? 14. Vil­ken svensk skald är det som bru­kar kal­las för "Nor­dens Ana

kre­on"? 15. Ef­ter­namn på skå­de­spe­la­ren som spe­lar Com­mo­dus i fil­men

"Gla­di­a­tor"? 16. Tysklands mins­ta del­stat? 17. Vil­ket land är det som lig­ger in­klämt mel­lan Ryss­land och Ki­na? 18. Ett an­nat namn på den hjärt­for­ma­de väx­ten bloms­ter­ly­ra? 19. Ske­lett­del i rygg­slu­tet? 20. Vad he­ter den lil­la sta­den vid Vät­terns nord­li­gas­te än­de? 21. I vil­ket land är den all­ra störs­ta de­len av be­folk­ning­en ju­disk och

språ­ket man pra­tar hebre­is­ka? 22. Vil­ken för­fat­ta­re har bl.a. skri­vi­ti böc­ker­na "1Q84" och "Få­geln som

vri­der upp värl­den"? 23. Vad he­ter hu­set där Pip­pi Långstrump bor? 24. Vem spe­la­de rol­len som pap­pan i ko­me­din "Vi ha­de i al­la fall tur med

väd­ret"? 25. Vad he­ter det störs­ta grav­mo­nu­men­tet i Gi­za?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.