Sport­frå­gan

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SAND­LIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Den­na vec­ka, när EM i ridsport av­görs i Gö­te­borg, är te­mat: NÅ­GOT I HÄSTVÄG. Lyc­ka till!

Kryss & Quiz - - SPORT FRÅGAN - Kon­struk­tör: Las­se Sand­lin

Som­ma­ren 2011 skrev Rolf-Gö­ran Bengts­son histo­ria när han tog Sve­ri­ges förs­ta EM-guld nå­gon­sin i hopp­ning. Det sked­de i Madrid – men vad het­te guld­häs­ten?

A Car­lo B Cor­ra­di­na C Cou­pe de Coeur D Nin­ja La Sil­la

Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son nåd­de si­na störs­ta fram­gång­ar i häst­hopp­ning på en spe­ci­ell häst. Till­sam­mans tog de EM-sil­ver i lag, VM-sil­ver i lag, guld­me­dalj i Världs­cu­pen i Genè­ve och 2003 låg pa­ret et­ta på världs­ran­king­en. Häs­tens namn, tack!

A But­ter­fly Flip B Hal­la C Mil­ton D Ro­bin Z

Häs­ten Hal­la (16 maj 1945 – 19 maj 1979) är unik: den en­da häst som vun­nit tre OS-guld i ban­hopp­ning – 1956 in­di­vi­du­ellt och i lag, 1960 i lag. Vad he­ter den idag 91-åri­ge Hal­la-ryt­ta­ren som hann med yt­ter­li­ga­re två lagguld?

A Ot­to Bec­ker B Ru­dolf Lip­pert C Alwin Schoc­ke­möhle D Hans Gün­ter Wink­ler

1956 års som­mar-OS av­gjor­des i Mel­bour­ne men hår­da au­stra­lis­ka ka­ran­tän­reg­ler gjor­de det omöj­ligt att ryttar­täv­la där. Ryt­tar-OS ham­na­de där­för i Stock­holm. Sex gre­nar gav tre svens­ka guld – bl a i fält­täv­lan. Vad het­te den seg­ran­de ser­gean­ten?

A Jan Jöns­son B Petrus Kas­ten­man C Gehnäll Pers­son D Hen­ri S:t Cyr

1967 bil­da­des ishoc­key­klub­ben HC Vi­ta Häs­ten även om det for­mel­la nam­net änd­ra­des först någ­ra år se­na­re. Klub­ben var en sam­man­slag­ning av två div 2-lag: IK Sleip­ner och den IFK-klubb som fanns i sta­den. Just det: vil­ken stad?

A Borås B Jön­kö­ping C Norr­kö­ping D Umeå

Pe­der Fre­dric­son är vår just nu störs­ta hopp­stjär­na. På häs­ten ”All in” tog Pe­der OS-sil­ver i Rio 2016 och på kö­pet skräll­vann han ock­så Jer­ring­pri­set. Men vil­ket eki­page snu­va­de svens­kar­na på OS-gul­det i Rio?

A She­ikh Ali Al Tha­ni/First Di­vi­sion, Qa­tar B Kent Far­ring­ton/Voyeur, USA C Eric La­ma­ze/Fi­ne La­dy 5, Ka­na­da D Nick Skel­ton/Big Star, Stor­bri­tan­ni­en

Vil­ken elit­loppsvin­nan­de trav­häst lig­ger be­gravd i vin­nar­cir­keln på Rätt­viks trav­ba­na?

A Ego Boy B Fran­ces Bul­wark C Me­a­dow Ro­ad D The Oni­on

Årets Pon­ny-SM i dres­syr av­gjor­des i slu­tet av ju­ni på ”en av Sve­ri­ges vack­ras­te täv­lings­plat­ser”. Fem svens­ka mäs­ta­re ko­ra­des. Bland an­nat för­sva­ra­de Tind­ra Hol­mertz på Mon­ty fjol­års­se­gern. Vil­ken är are­nan?

A Equa­li­ty Li­ne, Ham­marö B Fals­ter­bo Hor­se Show C Ri­bers­borg, Mal­mö D Års­ta-Runs­ten Equestri­an

Vad het­te det svens­ka kall­blod som 2003–2005 vann 42 ra­ka seg­rar och som, när han av­slu­ta­de sin kar­riär i de­cem­ber 2009, tog sin 201:a se­ger?

A Gam­le Svar­ten B Järvsö­faks C Stegg­best D Svin­ten

Ul­la Hå­kan­son del­tog i sex olym­pis­ka spel och tog två brons­me­dal­jer med det svens­ka dres­syr­la­get: 1984 på häs­ten Fla­min­go – och 1972 på häs­ten... Ja, vad het­te den fux­fär­ga­de häs­ten?

A Ajax B Al­pen Topp C Ca­sa­no­va D Lucky Boy

1950 vann en svensk kusk för förs­ta gång­en det sto­ra trav­lop­pet Prix d’Améri­que i Pa­ris bakom den ame­ri­kans­ke hings­ten Scotch Fez. Det var en Nor­din som kör­de – men vad het­te den­ne Nor­din i för­namn?

A Ernst Jo­han B Gun­nar C Gös­ta D Sö­ren

Vid OS i Lon­don 2012 blev det en svensk ridsport­me­dalj: Sa­ra Al­gots­son Ost­holts sil­ver på häs­ten We­ga i fält­täv­lan. Guld- och brons­me­dal­jö­rer­na den gång­en kom från sam­ma land – vil­ket?

A Ir­land B Ita­li­en C Nya Ze­e­land D Tyskland

OS i Mün­chen, 1972. Svens­ka la­get slu­ta­de på en brons­pla­ce­ring. Fr. v. Ul­la Hå­kan­son, Maud von Ro­sen, Nin­na Swaab och häs­ten ..?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.