Klu­ri­ga korsor­det

Svå­rig­hets­grad:

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET - Kon­struk­tör: Jo­han Eng­ström

1:a pris: Fy­ra lot­ter 2:a–3:e pris: Två lot­ter

VÅGRÄTT

4. Drag­prov 8. Mjukt hörn 10. Dröjs­mål 13. Mel­lan tee och green 14. Mot cent­rum 15. Skä­li­ga 17. Kan Wettex va­ra 19. Är väl myc­ket sli­ten 20. Sak­nar sys­kon 23. Kung­lig lön 25. Pjäs­de­lar­na 26. Hit­ta 30. Kom­mer ur mun 31. För­ut­se 32. Tack­täck­ning 34. Ge­nom­skå­das 36. Låt­sas­vän­tar 38. Ter­ri­erstad 40. Ytt­ran­det 41. De är ic­ke bo­fas­ta 44. Grund­tal 45. Ka­sus 47. Kam­per 51. Franskt nej 52. Rätt i norr 54. Folk­mu­sik­in­stru­ment 55. En av tolv 57. Wraps

LODRÄTT

1. Kan man på tå vid be­hov 2. Språk 3. Lå­ta bli att kom­ma 4. Har flin­tis högt 5. Är ljus­star­ka 6. Fil­ter i mug­gen 7. Näp­sa 9. Re­na 11. I läng­re 12. Gans­ka 15. För­hör 16. Gör hu­vud­sa­ker 18. Mi­ni­vikt 21. Så­da­na trös­tar 22. Benåd­ning­en 24. Fås för lång tjänst? 27. Är ko­lik 28. Ham­nat 29. Går om­kring 33. Slöa spet­sar 35. Rul­las fram med dryck 37. Trumf­kort i mål 39. Är den i la­gen 40. Har ti­man­ställ­da? 42. Hål­ler boken på plats 43. För­sva­ra­re 46. Va­pen i mängd 48. Den spe­lar skå­di­sen 49. Lå­ta som en myg­ga 50. På jul­bord 53. Fy­rar 54. Gil­lar lä­ra­re hos elev 56. Vill cir­kus­gäst bli

at­t­vin­na Chans r! mil­jo­ne 25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.