NA­TUR & VETENSKAP

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ - Kon­struk­tör: Mikael Thör­nqvist

Vad är nam­net på den gren i ma­te­ma­ti­ken som bl a be­hand­lar tal och de fy­ra grund­läg­gan­de räk­ne­sät­ten?

I vil­ket land finns, pg a sto­ra om­rå­den med kalk­sten, de fles­ta av värl­dens störs­ta sluk­hål?

En ny art av apa, le­su­la, upp­täck­tes 2007. I vil­ken världs­del le­ver den?

Vad he­ter den en­da i Sve­ri­ge fö­re­kom­man­de ar­ten av rev­byg­gan­de ko­rall?

Vil­ket land blev 2015 det förs­ta i värl­den att be­slu­ta om att lag­ra kär­nav­fall i berg­grun­den?

Vil­ken sjuk­dom kal­la­des ti­di­ga­re barn­för­lam­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.