GEOGRAFI

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

I vil­ka två län­der lig­ger K2, värl­dens näst högs­ta berg?

Vad he­ter Eu­ro­pas störs­ta stad?

I vil­ket land­skap lig­ger Vans­bro?

I vil­ken stad finns ga­tan La Ram­b­la?

Vil­ket land är värl­dens störs­ta pro­du­cent av opi­um?

I vil­ken stad finns Lars Le­rin­mu­se­et Sand­grund?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.