HISTORIA

Kryss & Quiz - - THÖRNQUIZ -

In­om vil­ket yr­ke gjor­de sig Mart­ha Gell­horn ett världs­namn un­der 1900-ta­let? Vad kal­las Hit­lers ut­rens­ning i or­ga­ni­sa­tio­nen SA som­ma­ren 1934? På vil­ket språk är Dö­da­havs­rul­lar­na hu­vud­sak­li­gen skriv­na? 1248 bör­ja­de Tysklands störs­ta kyr­ka byg­gas – vil­ken är det? Un­der vil­ken pre­si­dent var de­mo­kra­ten Wal­ter Mon­da­le vice­pre­si­dent? Vil­ken film­stjär­na sva­ra­de ”Cha­nel No. 5” på frå­gan om vad hon ha­de på sig i säng­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.