Sport­frå­gan

Häng­er du med i Spor­tens värld, då är SANDLIN nå­got för dej. Tolv frå­gor om sport. Ak­tu­el­la och hi­sto­ris­ka. Den­na vec­ka, när ishoc­keyns Kar­ja­la Cup spe­las (till stör­re de­len i Helsing­fors), är te­mat: FINSK ISHOC­KEY. Lyc­ka till!

Kryss & Quiz - - SPORT FRÅGAN - Kon­struk­tör: Las­se Sandlin

1975/1976 er­sat­tes FM-serien i ishoc­key av FM-li­gan som Fin­lands högs­ta hoc­key­se­rie. Idag är FM-li­gan hel­pro­fes­sio­nell och sam­ma klubb som nu är re­ge­ran­de mäs­ta­re ef­ter se­gern i vint­ras vann ock­så 2015/16. Vil­ken klubb? A Helsing­fors IFK B Jo­ke­rit C Tap­pa­ra D TPS Åbo När Fär­je­stad blev svens­ka mäs­ta­re 1981 (3–1 i fi­nal­mat­cher mot AIK) ha­de man en fin­ländsk mål­vakt. Hans namn, tack! A Mar­kus Ket­te­rer B Mi­ik­ka Kipru­soff C Han­nu Las­si­la D Jar­mo Myl­lys Fin­land har ta­git två VM-guld i ishoc­key. Det första kom 1995 i Stock­holm då man, med svens­ken Cur­re Lind­ström som för­bunds­kap­ten, fi­nal­be­seg­ra­de Sve­ri­ge. Hur slu­ta­de fi­na­len? A 2–1 B 3–1 C 4–1 D 5–1 Fin­lands and­ra VM-guld togs 2011 i Bra­tisla­va när Fin­land i fi­na­len även då be­seg­ra­de Sve­ri­ge. Den­na gång med he­la 6–1 ef­ter 5–0 i sista pe­ri­o­den. Vem var finsk för­bunds­kap­ten den gång­en? A Han­nu Ara­vir­ta B Juk­ka Ja­lo­nen C Ka­le­vi Num­mi­nen D Erk­ka Wes­terlund Vad heter för­res­ten den nu­va­ran­de fins­ke för­bunds­kap­te­nen? Han gör sitt and­ra år på pos­ten... A Rai­mo Hel­mi­nen B Ka­ri Ja­lo­nen C Lau­ri Mar­jamä­ki D Erk­ki Saa­ri­nen 1987 och 1990 vann Reijo Ru­ot­sa­lai­nen Stan­ley Cup med Ed­mon­ton Oi­lers. Reijo föd­des 1980 i Uleå­borg och bör­ja­de sin hoc­key­kar­riär i klub­ben på hem­or­ten. Vad heter den klub­ben? A Jo­ke­rit B KalPa C Kär­pät D SaiPa Nu sö­ker jag den fins­ke spe­la­re som den 17 feb­ru­a­ri 2010 med sin 670:e po­äng i sin 563:e NHL-match i Ana­heim Ducks blev den främs­te po­äng­ploc­ka­ren i klub­bens historia, en po­äng mer än Paul Ka­riya. Vem? A Ol­li Jo­ki­nen B Jari Kur­ri C Vil­le Pel­to­nen D Te­e­mu Se­län­ne Ti­mo Lah­ti­nen föd­des för 70 år se­dan i Tam­mer­fors men si­na störs­ta hoc­key­me­ri­ter nåd­de han i Sve­ri­ge. Tre gång­er trä­na­de han svens­ka lag som vann SM: två gång­er Mal­mö IF – men vil­ket var det and­ra lag som Ti­mo för­de till SM-guld? A AIK B Djur­går­dens IF C Fär­je­stads BK D Sö­der­täl­je SK Fin­lands se­nas­te VM-me­dalj kom i Moskva 2016 då man i se­mi be­seg­ra­de hem­ma­na­tio­nen Ryss­land med 3–1 men se­dan för­lo­ra­de fi­na­len. Mot vil­ka? A Ka­na­da B Slo­va­ki­en C Tjec­ki­en D USA 1979 vann Mo­do SM-guld (2–1 i fi­nal­mat­cher mot Djur­går­den) med en finsk cen­ter i elit­se­ri­ens bäs­ta ked­ja mel­lan Ulf ”Nub­ben” Nor­berg och Tom­my

Sjä­lin. Vad heter den idag 62-åri­ge f d cen­tern? A Se­basti­an Aho B Alek­san­der Bar­kov C Mik­ko Le­i­no­nen D Ve­li-Matti Sa­vi­nai­nen Fin­lands hoc­key­lands­lag har ett smek­namn som in­ne­hål­ler ett djur­namn, för öv­rigt det djur som ock­så fö­re­kom­mer på Fin­lands riks­va­pen. Vil­ket? A Björn B Le­jon C Ren D Älg Fin­lands första VM-me­dalj kom 1992 i Prag ef­ter final­för­lust mot Sve­ri­ge, 2–5. I skyt­te­li­gan för VM -92 fanns sex fin­län­da­re bland de tio bäs­ta. Men vem top­pa­de skyt­te­li­gan på 10 po­äng (9 mål + 1 mål­pass)? A Ti­mo Ju­ti­la B Mik­ko Mä­k­e­lä C Mi­ka Ni­e­mi­nen D Jark­ko Var­vio

Vad heter den fins­ka mål­vak­ten som 1981 var med och tog Fär­je­stad till SM-guld?

Fins­ka om­kläd­nings­rum­met ef­ter VM-fi­na­len 1995. Mind­re mun­tert var det bland svens­kar­na, men åt­ta år ti­di­ga­re (1987) var det om­byt­ta rol­ler, då Cur­re Lind­ström led­de Sve­ri­ge till VM-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.