Vec­kans su­perkryss

Kryss & Quiz - - VECKANS SUPERKRYSS - Kon­struk­tör: Kristi­na Viklund

Ring el­ler SMS:a in ditt svar och du har chan­sen att vin­na Sve­ri­ge­lot­ter. Bok­stä­ver­na i de fär­ga­de, num­re­ra­de ru­tor­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal, till ex­em­pel AR­TON TJU­GO (1820) el­ler TRE FEM NIO ETT (3591). För att täv­la kan du an­ting­en SMS:a in ko­den, el­ler ringa in den från en van­lig knapp­te­le­fon. Svar via SMS, skriv: KQ (mel­lanslag) su­per (mel­lan- slag) lös­nings­kod, samt ditt namn och postort. Skic­ka SMS:et till 72672. När du får ett ”Tack för ditt svar” i re­tur är ditt svar mot­ta­get. (Skul­le du få nå­got an­nat svar, så föl­jer du ba­ra an­vis­ning­ar­na.) Svar via te­le­fon: ring 0939–114 70 70. Följ ba­ra de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, täv­lings­num­mer 23 och lös­nings­kod är allt du be­hö­ver upp­ge. Du kan ringa bå­de från mo­bil­te­le­fon och fast te­le­fon. Har du ringt från fast num­mer kom­mer vinst i ku­vert på pos­ten. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Det be­ty­der att ditt num­mer mås­te sy­nas när vi sö­ker det på hit­ta.se el­ler eni­ro.se. Sva­ret vill vi ha se­nast nu på sön­dag kloc­kan 24. Vin­nar­na pre­sen­te­ras om fy­ra vec­kor. 1:a pris Tio Sve­ri­ge­lot­ter. 2:a–3:e pris: Fem Sve­ri­ge­lot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.