Klu­ri­ga korsor­det

Kryss & Quiz - - KLURIGA KORSORDET - Kon­struk­tör: Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT

5. Bak­åt­strä­var­na 7. Ut­för­sälj­ning 8. Nå­got fin­för­de­lat 9. Går på tvä­ren 11. De har ett tag­gigt skal 18. Kom­mer i drop­par 19. Den obe­grän­sa­de tids­rym­den 20. De är över­na­tur­li­ga 22. Be­stäm­ma för­del­ning av 24. De i bän­kar­na bred­vid 29. An­bud 32. Läg­ger håg­lös 33. Hål­li­gång 34. Ren­de­ra 35. Kot­tar av sig 36. Camp Nou 37. Var To­ve Jansson 42. Klan­ti­ga 45. Kä­kar jyc­ke ur 49. Har lju­dan­knyt­ning 51. Ob­jekt 53. Kan snö kal­las 57. Utslags­plats 58. Bru­kar hyv­las 59. Öd­mjuk 60. Är bog och skin­ka

LODRÄTT

1. Fräck 2. De­to­ne­rat 3. Li­ten an­ka 4. Ak­tu­ell 6. Kon­troll­möj­lig­het 8. Andakt 10. Ut­lö­pa­re 12. Gri­per sig den som vill ve­ta 13. Kom­mer upp­i­från 14. Krigs­flot­ta 15. Ka­va­jer 16. Pa­rat 17. Inga för britt 21. Bru­kar söm­mers­ka 23. Still­he­ten 25. In­kopp­lad 26. Guds­tjänst­lo­kal 27. Jodd­lar i Ös­ter­ri­ke? 28. Tro­en­de 30. För­äd­lar ra­ser 31. Det är för syns skull 38. Bör tas med för­sum­mat 39. Ses val­pen 40. Kom­ma över­ens 41. Brä­da 42. Får ga­len 43. Bi­drag 44. Pc-sym­bol 46. Vre­sig 47. Be­kla­ga 48. Vig­gat 50. Två i Rom 52. Från ko­rad 54. Är of­ta ett eg­na­hem 55. Mum­mel 56. Tand­lä­kar­slang

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.