NA­TUR & VE­TEN­SKAP

Kryss & Quiz - - VECKANS THÖRNQUIZ -

Vil­ket slags djur är den när­ma­re halv­me­tern långa Uromys vi­ka, som ny­li­gen upp­täck­tes på ön Van­gu­nu? Vad heter den asi­a­tis­ka art av krab­ba som man fruk­tar har lyc­kats eta­ble­ra sig på väst­kus­ten? Vil­ket av årets No­bel­pris delas mel­lan ame­ri­ka­ner­na Jeff­rey C. Hall, Michael Ros­bash och Michael W. Young? Vad me­nar lä­ka­ren med ate­roskle­ros? Vil­ken kon­ti­nent upp­lev­de en to­tal sol­för­mör­kel­se i au­gusti i år? Vil­ket slags frukt är Her­zo­gin El­sa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.