NÄR HE­RO­IN DÖ­DAR

Kvinnor som mördar - - Alix Tichelman -

EN EN­DA HEROININJEKTION KAN FÅ ÖDES­DIG­RA KON­SE­KVEN­SER. SÅ HÄR PÅVERKAS

KROP­PEN AV EN ÖVERDOS:

He­ro­in är en opi­um­drog som här­stam­mar från mor­fin, ett lä­ke­me­del som an­vänds för att lind­ra smär­ta ef­ter me­di­cins­ka in­grepp. På ga­tan säljs he­ro­in of­tast i form av vitt el­ler brunt pul­ver som blan­das med soc­ker, stär­kel­se, mjölk el­ler ki­nin.

I sin re­nas­te form är he­ro­in ett vitt pul­ver med en bitter smak som van­li­gen pro­du­ce­ras i Sy­da­me­ri­ka och Syd­osta­si­en. Brunt he­ro­in kan rö­kas el­ler snor­tas istäl­let för att in­ji­ce­ras. Svart-tjä­ra he­ro­in är klib­big som tak­tjä­ra el­ler hård som kol och mass­pro­du­ce­ras i Mex­i­ko.

Orent he­ro­in lö­ses upp och späds ut in­nan det in­ji­ce­ras i åd­ror, musk­ler el­ler un­der hu­den. An­vän­da­re upp­le­ver vanligtvis ett rus när den opi­um­ba­se­ra­de sub­stan­sen bloc­ke­rar hjär­nans smärtre­cep­to­rer, vil­ket ger an­vän­da­ren en eu­fo­risk käns­la av av­slapp­ning och mins­kad smär­ta.

Om man är be­ro­en­de av he­ro­in kan man upp­le­va hems­ka ab­sti­nens­symp­tom om man in­te får sin näs­ta dos in­om un­ge­fär en dag. De van­li­gas­te symp­to­men är all­var­lig ång­est, de­pres­sion, di­ar­ré, kräk­ning­ar, kram­per och fros­sa som vanligtvis va­rar mel­lan 24 och 72 tim­mar. He­ro­in slapp­nar av an­vän­da­ren ef­tersom det är ett lug­nan­de me­del som sak­tar ner kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan hjär­nan och krop­pen.

Un­der en överdos kan an­vän­da­ren glöm­ma bort att an­das ef­tersom sub­stan­sen stäng­er av and­nings­or­ga­nen. Många an­vän­da­re dör när de får ett åter­fall ef­ter en pe­ri­od ut­an he­ro­in. De tar då sin gam­la dos som krop­pen in­te läng­re kla­rar av.

Un­der de se­nas­te fem åren har an­ta­let per­so­ner i USA som dör av he­ro­inö­verdo­ser näs­tan fyr­dubb­lats (cir­ka 11 000) jäm­fört med en femårs­pe­ri­od som slu­ta­de 2010 (mer än 3 000). Män står för ma­jo­ri­te­ten av döds­fal­len.

HJÄR­NAN

När an­vän­da­ren som­nar el­ler för­lo­rar med­ve­tan­det kan and­nings­or­ga­nen stäng­as av på grund av krop­pens av­slapp­na­de till­stånd. And­ning­en kan då upp­hö­ra.

HJÄRTAT

Hjärt­pro­blem or­sa­kat av blod­trycks­fall kan stop­pa hjärtat helt. Dö­den in­träf­far snabbt ut­an me­di­cinskt in­gri­pan­de. Hjärt­klapp­ning kan or­sa­ka otill­räck­lig blod­till­för­sel till hjär­nan och and­ra livsvik­ti­ga or­gan när krop­pen för­sö­ker för­de­la sitt otill­räck­li­ga och ore­gel­bund­na blod­flö­de.

LUNGORNA

Lungö­dem – vat­ten­sam­ling i lungorna, i syn­ner­lig­het i luft­säc­kar­na – kan le­da till en oför­måga att an­das och/el­ler njur­svikt när lungorna för­lo­rar sin för­må­ga att ge­nom­fö­ra livsnöd­vän­di­ga gasut­by­ten.

MAGEN

He­ro­in är en ex­tremt stark drog som till och med kan få den mest här­da­de miss­bru­ka­ren att krä­kas. Om det­ta händer när de so­ver el­ler är med­vets­lö­sa (som är van­ligt ef­ter en he­ro­in­dos) kan de kvä­vas och drunk­na i si­na eg­na spy­or.

NJURARNA

Forsk­ning har vi­sat att he­ro­inan­vänd­ning för­knip­pas med höga pro­te­in­ni­vå­er i uri­net. Det kan re­sul­te­ra att njurarna ut­sätts för bak­te­ri­er el­ler vi­ral kon­ta­mi­na­tion av he­ro­i­net, el­ler gif­ter i sub­stan­sen som an­vänts för att blan­da ut dro­gen – det­ta kan le­da till njur­svikt.

BLOD

Dro­gen gör att blod­tryc­ket sjun­ker av­se­värt. Det­ta kan le­da till hjärt­pro­blem ef­tersom or­ga­nen in­te får till­räck­ligt med sy­re. Om bak­te­ri­er ham­nar i blodom­lop­pet kan de fär­das di­rekt till hjärtat och or­sa­ka hjärt­hin­ne­in­flam­ma­tion som ska­dar hjärt­klaf­far­na. OVAN: Tichel­mans sys­terr Mo­ni­ca (till väns­ter), mam­ma Les­li­e­ann och pap­pa Bart stod vid hen­nes sida när hon åta­la­des för dråp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.