EN OPÅLITLIG BROTTSPLATS

Kvinnor som mördar - - Amanda Knox -

VAR BE­VI­SEN HIT­TA­DES I ME­RE­DIT­HS OCH AMANDAS HUS PÅ VIA DEL­LA PER­GO­LA – OCH VAR­FÖR DE IN­TE ÄR TILLFÖRLITLIGA.

FOTAV­TRYCK I BAD­RUM­MET

Ett na­ket fotav­tryck hit­ta­des på bad­rumsmat­tan. Åkla­gar­na tyck­te att det mat­cha­de Sol­le­ci­to ef­tersom hans föt­ter är mind­re än Gu­e­des.

Trots att Gu­e­de har stör­re föt­ter går det att mat­cha stor­le­ken på det ofull­stän­di­ga fotav­tryc­ket till ho­nom li­ka lätt som till Sol­le­ci­to. Med tan­ke på mäng­den av DNA i bad­rum­met som till­hör­de Gu­e­de ver­kar det mer san­no­likt att av­tryc­ket kom­mer från ho­nom.

KROS­SAT FÖNS­TER

Fönst­ret i Filo­me­na Ro­ma­nel­lis rum var kros­sat, men en in­brotts­tjuv ha­de be­hövt klätt­ra 3,78 me­ter för att kros­sa det från ut­si­dan och föns­ter­luc­kor­na var stängda.

Det som krävs för att ta sig in ge­nom det­ta föns­ter gör den­na te­o­ri gans­ka osan­no­lik. Mönst­ret av det kros­sa­de gla­set i Ro­ma­nel­lis rum och ska­dor­na på föns­ter­luc­kor­na vi­sar än­då att fönst­ret kan ha kros­sats från ut­si­dan.

BH-BANDET

Raf­fae­le Sol­le­ci­tos DNA hit­ta­des på ett bh-band som till­hör­de Ker­cher. Åkla­gar­si­dan häv­da­de att det vi­sar att han de­fi­ni­tivt var del­ak­tig i mor­det på Ker­cher även om han in­te ha­de en aktiv roll.

Sol­le­ci­tos DNA fanns helt klart på bh-bandet, men det hit­ta­des 47 da­gar se­na­re ef­ter att brotts­plat­sen ha­de vänts upp och ner och be­vi­sen ha­de han­te­rats på fel sätt. Det är möj­ligt att det var där­för hans DNA ham­na­de på bh-bandet.

FOTAV­TRYCK

Lu­mi­nol-tes­ter avslöjade fotav­tryck som mat­cha­de Knox och Sol­le­ci­tos i Knox rum och i hal­len. De ty­der på att bå­da bor­de ha va­rit åt­minsto­ne när­va­ran­de vid mor­det.

Lu­mi­nol re­a­ge­rar in­te ba­ra på blod, men ock­så på bland an­nat städ­pro­duk­ter som finns i hem­met. Åkla­gar­si­dan kun­de in­te be­vi­sa att Ker­chers DNA fanns på fotav­tryc­ken.

MORDVAPNET?

En kniv med Knox DNA på hand­ta­get och Ker­chers DNA på bla­det hit­ta­des i Sol­le­ci­tos lä­gen­het. En­ligt åkla­gar­si­dan var det­ta ut­an tve­kan mordvapnet.

Försvaret häv­da­de att Knox DNA fanns på köks­kni­ven för att hon an­vän­de den till att la­ga mat. Mäng­den av Ker­chers DNA på bla­det är så li­ten att blo­det lätt kun­de ha kom­mit från kors­kon­ta­mi­ne­ring.

KROP­PEN

Ker­chers täc­ke låg pla­ce­rat över krop­pen. Mig­ni­ni häv­da­de att det­ta var ett tec­ken på en kvinn­lig för­ö­va­re. En­ligt ho­nom skul­le en man ald­rig ha kom­mit på att gö­ra det­ta.

Det finns många fy­sis­ka be­vis på att Rudy Gu­e­de var i Ker­chers rum, in­klu­si­ve hans fin­gerav­tryck på he­nes hand­väs­ka som låg på säng­en. Om Knox och Sol­le­ci­to ha­de va­rit när­va­ran­de bor­de det ha fun­nits fler spår från dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.