Rätts­pro­ces­ser

Två kän­da rät­te­gång­ar: Wongso & Smith.

Kvinnor som mördar - - Innehåll -

En till sy­nes glad Jes­si­ca Wongso an­län­der till dom­sto­len för att få sin dom ef­ter att hon för­kla­rats skyl­dig till att ha för­gif­tat sin vän. Rät­te­gång­en kal­la­des ”År­hund­ra­dets rät­te­gång” i In­do­ne­sien.

Hon gjor­de en­tré som en stolt­se­ran­de Hol­ly­wood-di­va på rö­da mat­tan.” Så be­skrevs en leende Aman­da Knox av tid­ning­en Daily Mails skri­bent Nick Pi­sa när hon an­län­de till dom­sto­len för sin mord­rät­te­gång 2009. Sam­ma sak kan sä­gas om 27-åri­ga Jes­si­ca Wongso som an­kla­ga­des för att ha för­gif­tat sin vän med cy­anid. Wongsos leende när hon för­kun­na­de sin oskuld gjor­de all­män­he­ten ner­vös.

Den 6 ja­nu­a­ri 2016 an­län­de den au­stra­lis­ka stu­den­ten till en re­stau­rang i In­do­ne­sien där hon pla­ne­ra­de att träf­fa si­na vän­ner. Hon kom mer än 90 mi­nu­ter för ti­digt och be­ställ­de drin­kar som hon för­sik­tigt dol­de bakom si­na shop­ping­på­sar. När Boon Juwi­ta och Way­an Mir­na Sa­li­hin an­län­de gav Wongso dem de­ras dryc­ker. När Sa­li­hin drack från sitt vi­et­na­me­sis­ka is­kaf­fe bör­ja­de frad­ga bil­das i hen­nes mun. Hon kol­lap­sa­de och dog, med Wongso stå­en­de tyst vid hen­nes sida. I Sa­li­hins kropp hit­ta­des cy­anid och Wongso ar­re­ste­ra­des för mord se­na­re sam­ma må­nad. Hon ne­ka­de till mor­det un­der he­la rät­te­gång­en, men åskå­dar­na blev il­la till mods av att hon skrat­ta­de och log när hon stod åta­lad för mord.

”Vad jag än gör är det fel. När jag är lugn och in­te ut­tryc­ker käns­lor sas det att jag var en kall­blo­dig mör­da­re, när jag vi­sar käns­lor ge­nom att le el­ler grå­ta stör det ock­så åkla­gar­na”, sa­de Wongso un­der sin rät­te­gång. Den 27 ok­to­ber fann en ju­ry hen­ne skyl­dig till mord och döm­de hen­ne till 20 års fäng­el­se i In­do­ne­sien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.