Ta­ma­ra Sam­so­no­va

Häxa el­ler mor­mor?

Kvinnor som mördar - - Innehåll - TEXT: DR K. CHARLIE OUGHTON

UN­DER DE MÖRKASTE DAGARNA AV 2015 STOD TA­MA­RA SAM­SO­NO­VA OCH VÄRMDE OSKYLDIGT PÅ EN STEKPANNA PÅ SIN SPIS. I DEN KOKADE ETT AV HEN­NES 11 OFFERS AVHUGGNA HUVUDEN.

Det sla­vis­ka fol­ket i Ryss­land bru­kar be­rät­ta histo­ri­er om den gam­la kär­ring­en Ta­ma­ra Sam­so­no­va. Hen­nes be­rät­tel­se är en mo­dern va­ri­ant av Ba­ba Ya­gas även­tyr – en my­to­lo­gisk va­rel­se, möj­li­gen en häxa, som dö­da­de, åt si­na of­fer (en­ligt vis­sa) och ställ­de ut de­ras skal­lar i sitt hem. Ba­ba Ya­ga fö­re­kom­mer fort­fa­ran­de i be­rät­tel­ser runt öpp­na spi­sar som en var­ning till även­tyrs­lyst­na barn. I Sam­so­no­vas verk­li­ga fall är det dock de vux­na som bor­de ha pas­sat sig. Den mord­lyst­na äld­re da­men kun­de in­te be­härs­ka sin ils­ka när hon tyck­te att hen­nes med­män­ni­skor gjor­de övertramp på vad hon an­såg var ac­cep­tab­la nor­mer. Hon läx­a­de där­för upp si­na med­män­ni­skor, även om det in­ne­bar att dö­da den som ”syn­dat”.

Ba­ba Ya­gas ur­sprung

Sam­so­no­va på­min­ner myc­ket om den hi­sto­ris­ka Ba­ba Ya­ga

– en troll­kvin­na som as­so­cie­ras med krå­kor, kat­ter, or­mar och pad­dor. Sam­so­no­va har glitt­ran­de, snab­ba ögon pre­cis som en få­gel i sö­kan­det ef­ter sitt näs­ta byte. Hen­nes hår är orm­likt – okon­trol­le­ra­de loc­kar som till­hör en gam­mal kvin­na som bryr sig mer om att det är prak­tiskt än hur det ser ut.

I Ryss­land ser många Ba­ba som en mat­ri­ark. Hon är smart och kan va­ra bå­de om­tänk­sam och grym. En­ligt de ur­sprung­li­ga folk­sa­gor­na sö­ker de mo­di­ga el­ler obe­tänk­sam­ma upp Ba­ba för råd­giv­ning. Men go­da råd har all­tid ett pris.

Ba­ba Ya­ga sägs bo i ut­kan­ten av en by, i en stu­ga ovan­på två kyck­ling­ben – en märk­lig syn för byns lag­ly­di­ga in­vå­na­re. Det är gans­ka pas­san­de att en av de mest kän­da bil­der­na på Sam­so­no­va vi­sar hen­ne gå ner­för en spök­lik, vit trap­pa – lugnt bä­ran­de på sitt byte. Det stac­kars off­ret var Sam­so­no­vas fö­re det­ta hy­res­gäst, Va­len­ti­na Ula­no­va.

Sam­sa­no­vas brott upp­täck­tes först när hun­dar fick upp ett spår av krop­pen till Sam­so­no­vas ti­di­ga­re hy­res­gäst. Ula­no­va, 79, ha­de sökt hus­rum och per­son­lig as­si­stans hos den yng­re kvin­nan, till pri­set av en ro­sig ru­bel i hy­ra (mot­sva­ran­de cir­ka 15 öre). Ta­ma­ra tog gär­na in en in­ne­bo­en­de så länge de stä­da­de och dis­ka­de ef­ter sig. Ty­värr väg­ra­de Ula­no­va att ens rö­ra en smut­sig te­kopp.

VÄNNENS GRYMHET

Ula­no­va en­vi­sa­des med att hon in­te skul­le lyf­ta ett fing­er för att hjäl­pa till. Hon trod­de kanske att hon över­lis­ta­de Sam­sa­no­va ge­nom att ho­ta med att hon tänk­te flyt­ta ut om hon pres­sa­des till att bi­dra till hus­hål­let. Ula­no­va viss­te att den en­sam­ma da­men äls­ka­de hen­ne på sitt eget sätt. Ty­värr fick det­ta hot Sam­so­no­va att änd­ra tak­tik. Det rap­por­te­ra­des att Sam­so­no­va la en stor dos av sömn­pill­ret Fe­na­ze­pam i hy­res­gäs­tens kopp och Ula­no­va föll i djup sömn. Det vi­sa­de sig att Ula­no­va ald­rig skul­le vak­na igen.

När Sam­so­no­va upp­täck­te att hen­nes väl­göd­da hy­res­gäst var för tung för att flyt­tas lå­na­de hon si­na gran­nars verk­tyg och styc­ka­de krop­pen som fak­tiskt fort­fa­ran­de var vid liv. Sam­so­no­va la den stör­re kvin­nans styc­ka­de kropps­de­lar i på­sar och släng­de kropps­de­lar­na (al­la ut­om hu­vu­det) bred­vid en damm vid Di­mitro­va­ga­tan i Sankt Pe­ters­burg. Ryss­lands en­het för all­var­li­ga brott kom­men­te­ra­de se­na­re att krop­pens or­gan ha­de av­lägs­nats,

vil­ket led­de till ryk­ten om att den gal­na kvin­nan ha­de ätit vis­sa de­lar av Ula­no­va. Ryk­tes­sprid­ning­en av­tog hel­ler in­te av att Sam­so­no­va an­sågs ha lagt Ula­no­vas no­ga av­lägs­na­de hu­vud i en stor gry­ta, för­mod­li­gen för att ko­ka ut krop­pens väts­kor.

En­ligt upp­gift tog det två tim­mar för den far­li­ga hus­frun att förbereda och styc­ka krop­pen och hon gjor­de det me­dan hen­nes grannar sov djupt ba­ra någ­ra me­ter där­i­från. Den kus­li­ga histo­ri­en slu­ta­de in­te där. När spår­hun­dar hit­ta­de de­lar­na av Sam­sa­no­vas hy­res­gäst hit­ta­de de även fler krop­par. Sam­so­no­va be­rät­ta­de se­na­re att hon ha­de styc­kat två and­ra hy­res­gäs­ter ef­ter att hon trött­na­de på de­ras säll­skap.

Sam­so­no­vas man har in­te setts till se­dan han an­mäl­des för­svun­nen 2005. Han an­tas ock­så va­ra död, men hans kropp (el­ler det som finns kvar av ho­nom) har in­te hit­tats. För 12 år se­dan dö­da­de Sam­so­no­va ock­så en af­färs­man och av­lägs­na­de hans armar, ben och hu­vud.

SVART MAGI OCH TEBLAD

När hen­nes på­ståd­da brott upp­da­ga­des var det tyd­ligt att Sam­so­no­va sågs som en häxa och att det­ta för­an­led­de hen­nes mor­dis­ka be­te­en­de. Bland hen­nes ägo­de­lar hit­ta­des böc­ker om svart magi och ast­ro­lo­gi till­sam­mans med an­teck­nings­böc­ker som be­skri­ver hen­nes mör­ka gär­ning­ar. Böc­ker­na vi­sa­de att hon kun­de frans­ka och tys­ka. Hon ver­ka­de ock­så nju­ta av att do­ku­men­te­ra si­na mat­lag­nings­ex­pe­ri­ment, men hon skrev ock­så ned tan­kar om mer kon­ven­tio­nel­la äm­nen (som in­te ha­de med magi att gö­ra). I an­teck­ning­ar­na gav hon ock­så råd om hur man un­dan­rö­jer en kropp. I en av hen­nes dag­böc­ker ska hon ha skri­vit: ”Jag dö­da­de min hy­res­gäst Vo­lo­dya, styc­ka­de ho­nom i bad­rum­met med en kniv och la­de kropps­de­lar­na i plast­på­sar som jag släng­de i oli­ka de­lar­na av stads­de­len Frun­zen­skiy.”

FRUKTANSVÄ­RD FANTASI

Men lik­som i de fles­ta sa­gor fi­finns finns det mer än ba­ra ett uns fantasi i histo­ri­en om den­na ilsk­na dam. Den be­röm­da kan­ni­ba­lis­men är ett an­ta­gan­de på grund av att Ula­no­vas och de and­ra off­rens kropps­de­lar ald­rig hit­tats. Mest san­no­likt är dock att Sam­so­no­vas gjor­de sig av med kropps­de­lar­na för att för­hind­ra att off­ren iden­ti­fi­e­ra­des, sna­ra­re än en på­stådd smak för mänsk­lig tar­tar. En av de man­li­ga hy­res­gäs­ter­na som hon sägs ha gjort sig av med dök mi­ra­ku­löst upp igen – vid liv. Han är nu ett vik­tigt vitt­ne mot Sam­so­no­va och sä­ger att hon är en av­skydd hy­resvärd sna­ra­re än en ga­len häxa. Hen­nes dag­bok­san­teck­ning­ar ver­kar mer va­ra ett re­sul­tat av ett var­dag­ligt liv och en uttrå­kad Sam­so­no­va än en ond häx­as tan­kar. Det har rap­por­te­rats att hon till­bring­a­de fle­ra fl­fle­ra må­na­der på en psy­ki­a­trisk an­stalt in­nan hon greps.

Sam­so­no­va ver­kar istäl­let va­ra en kvin­na som gär­na skrev sin egen histo­ria. Grannar be­rät­ta­de att hon ha­de ett stort in­tres­se för den sov­je­tis­ka se­ri­e­mör­da­ren ”Den ” Den rö­de upp­skä­ra­ren”, Andrei Chi­ka­ti­lo, som mör­da­de och åt minst 53 män­ni­skor mel­lan

70- 70-ta­let ta­let och 90-ta­let, 90- ta­let, in­nan han greps, åta­la­des och av­rät­ta­des. Sam­so­no­va an­tas ha sam­lat på tid­nings­ur­klipp om hans brott. Hon såg kanske på sitt liv som en klas­sisk histo­ria och un­der sin rät­te­gång sa hon till do­ma­ren: ” ”Jag Jag har gjort mig re­do för den­na rät­te­gång i många år. Allt jag gjor­de var med­ve­tet. Med det­ta sista mord stäng­de och av­slu­ta­de jag ka­pit­let. Jag är skyl­dig och jag för­tjä­nar att bli straf­fad.” straffffad.” Hon kas­ta­de se­dan släng­kys­sar till iv­ri­ga re­port­rar, kanske för att de skul­le läg­ga mär­ke till hen­nes kän­dis­skap. Kus­ligt nog på­min­ner hon kanske mer om en mor­mor än om en kvinn­lig Jack the Rip­per. Sam­so­no­va har va­rit sam­ar­bets­vil­lig med myn­dig­he­ter­na ef­ter gri­pan­det och lå­tit sig spe­las in när hon re­kon­stru­e­ra­de hur hon tor­ka­de ut si­na of­fer.

Om Sam­so­no­va fälls kan hon dö­mas till dö­den. Och om straffffff­et straf­fet ska mot­sva­ra brot­ten som den­na nya seriemörda­re be­gick, är frå­gan in­te om hon kom­mer att mö­ta en rysk ex­e­ku­tions­plu­ton, men när.

DET TOG HEN­NE TVÅ TIM­MAR ATT FÖRBEREDA KROP­PEN OCH HON GJOR­DE DET ME­DAN HEN­NES GRANNAR SOV DJUPT.

HÖ­GER 68-åri­ga Ta­ma­ra Sam­so­no­va miss­tänks för att ha mör­dat 11 per­so­ner un­der 20 års tid. Hon har gett de­tal­je­ra­de re­do­gö­rel­ser till den rys­ka po­li­sen om si­na brott och till och med vi­sat på en doc­ka hur hon skar upp ett av si­na of­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.