Jes­si­ca Wongso

Kaf­fe­mör­da­ren

Kvinnor som mördar - - Innehåll - TEXT: BEN BIGGS

EN BITTER OCH SVARTSJUK JES­SI­CA WONGSO PLA­NE­RA­DE HÄMND. HON LUTADE SIG BAKÅT OCH VÄN­TA­DE PÅ ATT HEN­NES KOMPIS SKUL­LE DÖ NÄR HON TOG EN KLUNK AV DET FÖRGIFTADE ISKAFFET.

Bil­der­na från över­vak­nings­ka­me­ran som vi­sar 27-åri­ga Way­an Mir­na Sa­li­hins död är en sud­dig rö­ra av fär­ger och skug­gor. Näs­tan form­lö­sa fi­gu­rer cir­ku­le­rar fram­för lin­sen, mel­lan plat­ta och liv­lö­sa fö­re­mål. De blin­kan­de for­mer­na av ble­ka kon­tras­ter mot en mörk bak­grund är den en­da in­di­ka­tio­ner­na på att nå­got rör sig på den kor­ni­ga fil­men. Men med li­te för­kun­skap för­står man snart vad fil­men in­ne­hål­ler. En re­stau­rang där tre vän­ner möts för en fi­ka och där en av dem kom­mer att dric­ka en vi­et­na­me­sisk is­kaf­fe spet­sad med cy­anid. Över­vak­nings­fil­mens tit­ta­re kom­mer att kun­na ur­skil­ja det ex­ak­ta ögon­blic­ket när Sa­li­hin får sitt krampanfal­l.

Hen­nes döm­da mör­da­re var hen­nes vän, hen­nes bäs­ta vän un­der en tid – 28-åri­ga Jes­si­ca Wongso. De träf­fa­des när de stu­de­ra­de på Bil­ly Blue Col­lege of De­sign i Syd­ney. Wongso bod­de i Austra­li­en. Hon flyt­ta­de dit med si­na för­äld­rar och två sys­kon cir­ka åt­ta år ti­di­ga­re. Ef­ter en tid av ute­bli­ven kon­takt hör­de Wongso av sig till Sa­li­hin via Whatsapp 5 de­cem­ber 2015. Hon ar­ran­ge­ra­de se­dan ett ödes­di­gert mö­te på re­stau­rang Oli­vi­er i Jakar­ta den 6 ja­nu­a­ri 2016.

Det som utspelar sig på övervaknin­gsfilmen kan minst sagt beskrivas som misstänksa­mt. Sa­li­hin dog på sjukhuset un­ge­fär en timme ef­ter sitt krampanfal­l på re­stau­rang­ens golv. An­fal­let kom ba­ra någ­ra mi­nu­ter ef­ter att hon druc­kit av iskaffet som Wongso be­ställ­de in­nan vännens an­komst. Li­ka miss­tänkt var Wongsos lik­gil­ti­ga ob­ser­va­tion av vännens kol­laps me­dan re­stau­rang­per­so­na­len bad om hen­nes hjälp, samt hur hon up­pen­bart njöt av upp­märk­sam­he­ten från me­dia un­der rät­te­gång­en. Det var till­räck­ligt för att den in­do­ne­sis­ka dom­sto­len skul­le dö­ma hen­ne för mord. Wongso döm­des för att ha för­gif­tat sin väns drink med cy­anid och dö­dat hen­ne på ett ut­dra­get och smärt­samt vis. Hon be­fanns skyl­dig trots vis­sa tvek­sam­he­ter kring bå­de be­vis­ma­te­ri­a­let och mo­ti­vet. Det­ta var in­te förs­ta gång­en hen­nes märk­li­ga be­te­en­de i ramp­lju­set och dom­sto­len ifrå­ga­sat­tes av bå­de me­dia och all­män­he­ten. Vilken an­led­ning ha­de Wongso att resa från Austra­li­en till Jakar­ta, dö­da sin vän på en all­män plats och med­ve­tet ris­ke­ra att dö­mas till dö­den av en ex­e­ku­tions­pa­trull?

DET SOM UTSPELAR SIG PÅ ÖVERVAKNIN­GSFILMEN KAN MINST SAGT BESKRIVAS SOM MISSTÄNKSA­MT. SAHIN DOG PÅ SJUKHUSET

EN TIMME EF­TER SITT KRAMPANFAL­L PÅ RESTAURANG­EN.

6 JA­NU­A­RI 2016 15.31

Wongso går in på restaurang­en Oli­vi­er i West Mall och bo­kar bord för tre per­so­ner till se­na­re sam­ma dag. Hon går ut, fort­sät­ter shop­pa och kom­mer till­ba­ka li­te se­na­re.

16.19

Hon åter­vän­der till restaurang­en och ses be­stäl­la dryc­ker. Hon ber en ser­vi­tör ta en bild på hen­ne i ba­ren och po­se­rar för ka­me­ran. Ser­vi­tö­ren läm­nar till­ba­ka te­le­fo­nen och Wongso åter­vän­der till ba­ren för att vän­ta på sin be­ställ­ning.

16.21

Ef­ter att Wongso be­stäl­ler går hon till sitt bo­ka­de bord.

16.22

Hon sit­ter en­sam vid bor­det och flyt­tar sig så att hon del­vis skyms av en kruk­växt längst bort i restaurang­en där över­vak­nings­ka­me­ror­na är långt bor­ta. Kanske ha­de hon un­der­sökt restaurang­en och tänkt ut den­na stra­te­gis­ka po­si­tion?

16.24

Dryc­ken Wongso be­ställ­de till tje­jer­na ser­ve­ras. Hon vän­tar tyst på si­na vän­ner i cir­ka en timme. Hon flyt­tar runt gla­sen på bor­det och by­ter själv stol.

17.18

Hen­nes kom­pi­sar an­län­der. Sa­li­hin och Boon ”Ha­ni” Juwi­ta sät­ter sig på varsin sida om Wongso. De bör­jar pra­ta och smut­ta på dryc­ken.

PERSONALEN TOG IN DE TRE DRYCKERNA, IN­KLU­SI­VE SA­LI­HINS GIF­TI­GA IS­KAF­FE, I KÖKET OCH LUKTADE PÅ DEN.

17.19

Wongso läm­nar bor­det för en kort stund. Hon åter­vän­der med en ser­vi­tör som har med sig en till me­ny.

17.21

Sa­li­hin svim­mar i sin stol och bör­jar få kram­per. Ha­nis oro för­vand­las till pa­nik. Personalen på Oli­vi­er an­län­der till bor­det.

17.23

Övervaknin­gsfilmen vi­sar en med­vets­lös Sa­li­hin som flyt­tas från sin stol och om­ring­as av personalen me­dan bor­det flyt­tas. Wongso, som rest sig upp från sin stol, står bakom och ser på.

17.30

Sam­ti­digt tar re­stau­rang­per­so­na­len in de tre dryckerna, in­klu­si­ve Sa­li­hins gif­ti­ga is­kaf­fe, i köket. De skic­kar runt den och luk­tar på den.

17.30

Det ver­kar in­te va­ra nå­gon bråds­ka när Sa­li­hin körs ut från restaurang­en i en rull­stol med hu­vu­det bak­åt­lu­tat. Re­stau­rang­per­so­na­len ver­kar in­te ve­ta hur all­var­ligt hen­nes till­stånd är. Wongso och Ha­ni går bakom.

18.00 (UN­GE­FÄR)

Sa­li­hin körs till sjukhuset med am­bu­lans, men dör på vägen dit.

18.30

Am­bu­lan­sen an­län­der till sjukhuset RSCM i Jakar­ta där Sa­li­hin snart död­för­kla­ras.

19.40

70 mi­nu­ter ef­ter att lä­ka­re död­för­kla­rat Sa­li­hin görs en tox­i­ko­lo­gisk un­der­sök­ning. Sva­ret kom­mer den 10 ja­nu­a­ri 2016 och vi­sar in­tres­san­ta, men n in­te av­gö­ran­de, re­sul­tat in­för rät­te­gång­en.

HÖ­GER Wongso leds in i rät­ten, åta­lad för mord. Hon vi­sa­de sam­ma lik­gil­tig­het un­der stör­re de­len av rät­te­gång­en.

Fa­ce­book-bil­der på Wongso (till väns­ter) och Sa­li­hin från skol­ti­den vi­sar inga tec­ken på den gif­ti­ga vän­ska­pen.

Mör­da­ren var på shop­ping­cent­ret Grand In­do­ne­sia Shop­ping Mall där restaurang­en och brotts­plat­sen låg.

OVAN Mir­nas tvil­ling­sys­ter San­dy (i mit­ten) ver­kar lät­tad när Wongso för­kla­ras skyl­dig för över­lagt mord av dom­sto­len i Jakar­ta.

Ut­re­da­re tar med Wongso till restaurang­en Oli­vi­er för att åter­ska­pa brot­tet. OVAN Wongso log mot ka­me­ror­na un­der he­la rät­te­gång­en och ver­ka­de nju­ta av me­di­e­upp­märk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.