Jo­an­na Den­ne­hy

Hon vil­le ba­ra ha li­te ”kul”

Kvinnor som mördar - - Innehåll -

Sa­dis­tis­ka och sam­vets­lö­sa Jo­an­na Den­ne­hy po­se­rar för ka­me­ran mel­lan mor­den.

Iett ögon­blick av få­fänga mitt i sitt ra­se­ri po­se­rar 31-åri­ga Jo­an­na Den­ne­hy med en märk­lig pryd­nads­kniv. Det var in­te den kniv hon högg bygg­her­ren Ke­vin Lee med den 29 mars 2013, in­nan hon dum­pa­de hans kropp nä­ra New­bo­rough. Hon mör­da­de ock­så si­na rums­kam­ra­ter Lu­kasz Sla­bo­s­zewski och John Chapman. De­ras krop­par hit­ta­des da­gen ef­ter att den­na ma­kab­ra bild togs. Sla­bo­szwek­sis kropp låg dum­pad i en sop­tun­na.

Bil­den of­fent­lig­gjor­des vid dom­sto­len Cam­bridge Crown Court i ja­nu­a­ri 2014. Den togs i en väns lä­gen­het i Hereford. Vitt­net Mark Lloyd be­skrev hur Den­ne­hy häl­sa­de på ho­nom: ”Hej Mark, jag är en mör­da­re”, er­kän­de hon glatt. ”Jag har dö­dat tre per­so­ner, Ga­ry hjälp­te mig att dum­pa krop­par­na och jag vill mör­da fler.”

Bil­den var en av många li­ka märk­li­ga bil­der, som ba­ra är ond­ske­ful­la om man kän­ner till sam­man­hang­et. Ef­ter fo­to­gra­fe­ring­en vän­de sig Den­ne­hy till sin med­brotts­ling, 47-åri­ge Ga­ry Stretch, som av sin ad­vo­kat be­skrevs som en ängs­lig ”nic­kan­de hund”. Den­ne­hy spann: ”Jag vill ha kul. Du mås­te fixa nå­got kul till mig.”

Och det gjor­de han. Ti­den då de var för­sik­ti­ga var se­dan länge för­bi. Inga fler krop­par skul­le dum­pas i lands­bygds­di­ken. Nu le­ta­de Den­ne­hy öp­pet ef­ter of­fer där hon satt i pas­sa­ge­rar­sä­tet i Stretchs Vaux­hall Ast­ra.

De­ras förs­ta mål var 64-åri­ge Ro­bin Be­re­za. Den­ne­hy hop­pa­de ut ur bi­len för att ond­ske­fullt at­tac­ke­ra den pen­sio­ne­ra­de brand­man­nen som ras­ta­de sin hund.

Nio mi­nu­ter se­na­re an­fölls yt­ter­li­ga­re en man som ras­ta­de sin hund. 56-åri­ge John Ro­gers knivhöggs mer än 30 gång­er i en ra­san­de at­tack. Den­ne­hy tog med sig den skräm­da hun­den för sa­kens skull. Hon pla­ce­ra­de den stolt i sitt knä me­dan den lil­la par­veln dar­ra­de av räds­la.

”Tit­ta på min bäs­ta kompis, han är så söt”, kutt­ra­de hon.

Bå­de Be­re­za och Ro­gers över­lev­de at­tac­ker­na och flögs till sjuk­hus. Ro­gers dog dock i no­vem­ber sam­ma år.

Stretch döm­des till livs­tids fäng­el­se, med ett lägs­ta straff på 19 år, för två fall av mord­för­sök. Den­ne­hy, som skrat­ta­de öp­pet åt do­ma­rens be­skriv­ning av hen­nes ”ful­la grymhet”, döm­des till livs­tids fäng­el­se. Hon är en av en­dast tre kvin­nor i Stor­bri­tan­ni­ens histo­ria som fått ett straff ut­an möj­lig­het till fri­giv­ning. De and­ra två är Ro­se West och My­ra Hind­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.