SLA­VIS­KA SLAKTAREN

Kvinnor som mördar - - Tamara Samsonova -

DEN DÖ­DA RÖ­DA UPPSKÄRARE­NS SKUGGA SPÖKAR FORT­FA­RAN­DE OCH FANNS I MOR­DIS­KA SAM­SO­NO­VAS SINNE.

En­ligt en av Sam­so­no­vas grannar var An­drej Tsji­ka­ti­lo en in­spi­ra­tion till Ta­ma­ra Sam­so­no­vas grym­ma brott. Lik­som m Sam­so­no­va här­stam­mar Tsji­ka­ti­lo från Ryss­lands sla­vis­ka a re­gi­on. Pre­cis som Sam­so­no­va ha­de Tsji­ka­ti­lo ock­så ett re­spek­te­rat jobb och ha­de an­knyt­ning till sam­häl­let ge­nom sitt ar­be­te som lä­ra­re. Han blev känd som Slaktaren från Rostov, Rostov- Rostov-upp­skä­ra­ren upp­skä­ra­ren och Den rö­de upp­skä­ra­ren. Han miss­hand­la­de, dö­da­de och vanställ­de över 52 kvin­nor och barn. Lik­som Sam­so­no­va, ha­de han en bö­jel­se för att av­lägs­na de­lar av off­rens krop­par – ögo ögon n och and­ra an­sikts­drag var hans fa­vo­ri­ter.

Tsji­ka­ti­lo njöt av si­na hems­ka gär­ning­ar och lek­te med pres­sen. Han po­se­ra­de of­ta leende och up­pen­bart stolt över hur ökänd han var. Han ge­nom­gick en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning, men be­döm­des va­ra frisk. Han n av­rät­ta­des av en ex­e­ku­tions­plu­ton 1990.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.