MAMMANS VÄN

Kvinnor som mördar - - Amelia Dyer -

På 1870-ta­let dö­da­de Dy­er barn ge­nom att för­sum­ma dem. Hon sväl­te dem el­ler und­vek att ge dem vård vid sjuk­dom tills de ty­na­de bort. Hon tog ock­så till opi­a­ter. Lau­da­num, en lös­ning som in­ne­höll mor­fin, fanns i God­frey’s Cor­di­al – en si­rap som kal­la­des ”mammans vän” och of­ta an­vän­des av mam­mor för att få tyst på si­na barn. Dy­er tros ha an­vänt opi­at som lau­da­num för att hål­la bar­nen tys­ta me­dan de dog.

Ef­ter att ha sut­tit av ett fäng­el­se­straff för van­vård åter­vän­de Dy­er till brot­tets ba­na. Nu tog hon dock ak­tivt till åt­gär­der för att dö­da bar­nen ge­nom att stry­pa dem med tejp. Se­na­re be­rät­ta­de hon stolt för po­li­sen att ”hen­nes” barns krop­par skul­le va­ra lät­ti­gen­känn­li­ga på grund av tejpen hon an­vän­de för att dö­da dem.

AME­LIA DY­ER KAN HA DROGAT BAR­NEN HON TOG HAND OM IN­NAN HON DÖ­DA­DE DEM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.