SKENET AV EN VÄL­GÖ­RA­RE

Kvinnor som mördar - - Dorothea Puente -

DO­ROT­HEA ANSTRÄNGDE SIG FÖR ATT SKA­PA EN BILD AV EN GULLIG GAM­MAL DAM SÅ

ATT SAM­HÄL­LET IN­TE SKUL­LE UPPTÄCKA HEN­NES HEMS­KA GÄR­NING­AR.

RE­LI­GIÖS

Do­rot­hea åk­te taxi över­allt. Hon gav ge­ne­röst med dricks och ut­veck­la­de en vän­lig kvinn­lig vän­skap med sin chauf­för. Åk­tu­rer­na gick ock­så till kyr­kan på sön­da­gar.

DONATIONER

Do­rot­hea var känd i Sacra­men­tos po­li­tis­ka kret­sar och do­ne­ra­de (hen­nes hy­res­gäs­ters) peng­ar till väl­gö­ren­het. Hon hyl­la­des re­gel­bun­det med sång­er tilläg­na­de hen­ne på den lo­ka­la ra­di­o­ka­na­len.

ADOPTERAD

Do­rot­hea ”ad­op­te­ra­des” av fa­mil­jen som äg­de hu­set. De kom så nä­ra varand­ra att de be­sök­te hen­ne i fäng­el­set ef­ter att hon döm­des för mor­den.

BARMHÄRTIG SAMARIT

Hon var ge­ne­rös och be­ta­la­de bar­no­tor åt de hon an­såg va­ra vik­ti­ga sam­hälls­med­bor­ga­re i hopp om att ut­nytt­ja de­ras pro­fes­sio­nel­la tjäns­ter, kun­skap el­ler kri­mi­nel­la nät­verk för att byg­ga sitt im­pe­ri­um.

GÅVOR

Som vär­din­na fick hon hy­res­gäs­ter­nas gam­la klä­der och gav dem till väl­gö­ren­het. Det var ett bra sätt att bli av med be­vis och sam­ti­digt verka sam­hälls­med­ve­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.