SKELETTHED­EN

Kvinnor som mördar - - Ian Brady & Myra Hindley -

UN­DER SADDLEWORT­H MO­ORS MÖR­KA TORV

Ba­ra någ­ra da­gar ef­ter mor­det på Ed­ward Evans in­led­de po­li­sen ett om­fat­tan­de sö­kan­de på Saddlewort­h Moor, som bör­ja­de med Wood He­ad. 17 och 21 ok­to­ber hit­ta­des Les­ley Ann Dow­ney och John Kil­bri­des krop­par. Po­li­sen i Man­ches­ter, un­der led­ning av po­lis­in­spek­tör Pe­te Top­ping, åter­upp­tog fal­let och in­led­de pe­ri­od­vi­sa sökin­sat­ser 1986 och 1987, i hopp om att hit­ta Keith Bennett och Pau­li­ne

Re­a­des krop­par. Mör­dar­na sam­ar­be­ta­de och ge­nom­för­de fle­ra kon­tro­ver­si­el­la ut­flyk­ter till Saddlewort­h. År 1987, ef­ter 100 da­gars sök­ning, hit­ta­des Pau­li­ne Re­a­des kropp. Ope­ra­tion

Mai­da var en sök­ning där bå­de sa­tel­lit­tek­nik och de se­nas­te rätts­me­di­cins­ka me­to­der­na an­vän­des. Målet var att hit­ta Keith Ben­netts kvar­le­vor. Po­li­sen höll upp­dra­get hem­ligt för att und­vi­ka me­di­e­upp­märk­sam­het. Upp­dra­get bör­ja­de 2003 men av­slu­ta­des 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.