SA­RA­HS ”GA­ME OF BONES”

Kvinnor som mördar - - Sarah Williams & Katrina ”kitt” Walsh -

DEN MÖR­KA FANTASY-SE­RI­EN GA­ME OF THRO­NES VAR EN AV SA­RA­HS INSPIRATIO­NSKÄLLOR.

”Nat­ten är mörk” och ”fylld med ter­ror”, det är des­sa re­pli­ker från Ga­me of Thro­nes som Sarah och Kitt an­vän­de som pa­rol­ler när de för­be­red­de mor­det. Sarah häv­da­de att hon läs­te A Song Of Ice And Fi­re

(Sagan om is och eld) – den and­ra boken i Ge­or­ge R.R. Martins fan­ta­sy­se­rie som tv-se­ri­e­ne Ga­me of Thro­nes ba­se­ras på – sam­ma kväll som Sa­die Hart­ley dö­da­des. Men det finns en djupare kopp­ling.

Kitt be­rät­ta­de att Sarah av­gu­da­de se­ri­ens ka­rak­tär Red Wo­man/Me­li­sand­re, en prä­stin­na som spe­lar på sin sex­u­a­li­tet för att loc­ka till sig män och kun­na kon­trol­le­ra dem. Det har rap­por­te­rats att Kitt och Sarah lek­te en lek där Sarah drog en kniv längs Kitts hals. Kitt ”spe­la­de” Sa­die som blev skrämd el­ler dö­da­des. Un­der en av des­sa le­kar, som Sarah led­de, skan­de­ra­de de sam­ma ord till varand­ra som Me­li­sand­re sä­ger till si­na an­häng­a­re un­der en ri­tu­al. Du­on kän­de att de la­de be­slag på histo­ri­ens stor­het och kul­tu­rel­la be­ty­del­se.

Att låt­sas va­ra Me­li­sand­re kan ock­så ha va­rit Sa­ra­hs sätt att iden­ti­fi­e­ra sig med den be­stäm­da ka­rak­tä­ren och förbereda sig för vad ett mord skul­le in­ne­bä­ra bå­de fy­siskt och psy­kiskt. Na­tur­ligt­vis var det fel att föl­ja en på­hit­tad troll­kvin­nas ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.