”STÖRS­TA ÖNS­KAN ÄR ATT VIN­NA PRE­MI­ER LEAGUE MED LI­VER­POOL”

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren

Han är en av li­gans ab­so­lu­ta topp­spe­la­re. Men sak­nar än­nu en ti­tel.

För Li­ver­pool kan Philip­pe Cou­tin­hos snab­ba till­frisk­nan­de be­ty­da en re­jäl chans på li­ga­ti­teln i vår.

– Han sä­ger all­tid att hans störs­ta öns­kan är att vin­na Pre­mi­er League och Champions League med Li­ver­pool, sä­ger Rod­ney Gon­cal­ves, hans gam­le trä­na­re i Va­sco da Ga­ma.

Han slog ige­nom som 16-åring i Va­sco da Ga­ma och 2008 la­de In­ter upp när­ma­re 40 mil­jo­ner kro­nor för att få loss en spe­la­re som de av ål­ders­skäl in­te skul­le kun­na an­vän­da på två år.

Men ita­li­e­nar­na ha­de gi­gan­tis­ka för­vänt­ning­ar på bras­sen, och en viss Ra­fael Bení­tez, då i In­ter, kal­la­de ho­nom ”In­ters fram­tid” när han 18 år gam­mal an­län­de till Mi­la­no.

Miss­lyc­ka­des i Ita­li­en

In­ter var då re­ge­ran­de Champions League-mäs­ta­re och vann un­der den kom­man­de sä­song­en yt­ter­li­ga­re tre tit­lar. Men Cou­tin­ho var in­te in­blan­dad i en en­da av dem. Ti­den i Ita­li­en blev ett miss­lyc­kan­de, och det var först när han lå­na­des ut till Espa­nyol som det bör­ja­de hän­da sa­ker. Ef­ter fem mål på 16 mat­cher vil­le In­ter ha till­ba­ka sin ta­lang, men ef­ter yt­ter­li­ga­re en höst i skug­gan av San Si­ro slog Li­ver­pool till och köp­te ho­nom i januari 2013. Den af­fä­ren, till en kost­nad av 80 mil­jo­ner kro­nor, har ba­ra In­ter ång­rat.

– Han är en topp­spe­la­re och varten­da lag i värl­den ha­de sak­nat ho­nom, sä­ger James Mil­ner.

Cou­tin­ho har va­rit en av Li­ver­pools bäs­ta spe­la­re än­da se­dan an­koms­ten, de två se­nas­te sä­song­er­na kanske den all­ra bäs­te. Trots

lock­rop från Pa­ris SG, Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid är han än­nu kvar i Eng­land och Jür­gen Klopp har inga pla­ner på att säl­ja ho­nom.

– Vi har ald­rig fun­de­rat, pla­ne­rat el­ler pra­tat om en för­sälj­ning. Han är vår spe­la­re, och det finns inga and­ra pla­ner, sä­ger han.

I no­vem­ber åk­te Cou­tin­ho på en vrist­ska­da vil­ket från bör­jan såg rik­tigt all­var­lig ut. Han mis­sa­de nio mat­cher, men var till­ba­ka i mit­ten av januari.

– Jag var oro­lig att he­la sä­song­ en skul­le va­ra över, men nu är jag re­do, sä­ger Cou­tin­ho.

”Grab­bar­na för­tjä­nar be­röm”

Un­der hans från­va­ro har Li­ver­pool lyc­kats hål­la sig kvar i topp­stri­den, men spel­mäs­sigt har det sett säm­re ut och un­der de tre förs­ta mat­cher­na 2017 lyc­ka­des la­get in­te vin­na.

– Grab­bar­na för­tjä­nar be­röm för att de än­då kun­nat gö­ra mål när han va­rit bor­ta, men det är skönt att ha ho­nom till­ba­ka nu, sä­ger James Mil­ner.

Med Cou­tin­ho till­ba­ka i la­get åter­står än­nu tre ti­tel­chan­ser un­der vå­ren, och för Cou­tin­ho är det ett gyl­le­ne läge att slut­li­gen få va­ra med och ta hem sin förs­ta buck­la.

– I Bra­si­li­en bru­kar vi sä­ga att ”vi träf­fa­de stol­pen”, och det är det vi gjort med Li­ver­pool vid ett par till­fäl­len nu. Så det är väl­digt vik­tigt för oss att till slut nå fram­gång och vin­na någon­ting med Li­ver­pool, sä­ger han.

Philip­pe Cou­tin­ho.

Fo­to: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.