’ÄR MEST SPÄN­NAN­DE SÄ­SONG­EN PÅ ÅRA­TAL’

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren

Han spe­la­de smått otro­li­ga 857 mat­cher för Li­ver­pool, 120 fler än tvåan Ja­mie Car­rag­her.

Men Ian Cal­lag­han, 74, räk­nar in­te med att få be­hål­la re­kor­det för gott.

– Re­kord är till för att slås. Jag tror att en dag så kom­mer en li­ten Scouser kom­ma fram och spe­la un­der många år. Men det kom­mer att ta tid, sä­ger han till Sport­bla­det.

När Ian Cal­lag­han, 18, gick av pla­nen ef­ter An­fi­eld-de­bu­ten fick han en stå­en­de ova­tion av de 27 000 åskå­dar­na, bå­da la­gens spe­la­re och do­ma­ren. Hans im­po­ne­ran­de de­but­match skul­le föl­jas av fler. Många fler.

– Jag såg Li­ver­pool förs­ta gång­en när jag var 13 år och föll för dem di­rekt. Jag såg ett par Ever­ton­mat­cher se­na­re också, men det var ald­rig sam­ma sak. När jag var 17 ha­de jag chan­sen att skri­va på för bå­da klub­bar­na och min pap­pa som höll på Ever­ton för­sök­te på­ver­ka mig att väl­ja dem. Men jag tog Li­ver­pool, och det var mitt livs bäs­ta be­slut, sä­ger den le­gen­da­ris­ke hö­ge­ryt­tern.

Vad sa din pap­pa?

– Han ha­de för­stås fö­re­dra­git att jag valt Ever­ton, men han stöt­ta­de mig. När jag kom med i a-la­get bör­ja­de han gå på mat­cher­na och blev en Li­ver­poolsup­por­ter han också. Han bru­ka­de sä­ga att jag fick ho­nom att by­ta kult.

”Tac­kar min lyck­li­ga stjär­na”

Från 1960 till 1978 spe­la­de Cal­lag­han 857 mat­cher för Li­ver­pool. I dag är han en av le­gen­da­rer­na som träf­far fan­sen på ut­val­da are­narund­tu­rer el­ler på hos­pi­ta­li­ty-läk­ta­ren på match­da­gar.

– Det är fan­tas­tiskt, i dag är Li­ver­pool en jät­teklubb med sup­port­rar som kom­mer från he­la värl­den. Det är väl­digt spän­nan­de. Vil­ken är den van­li­gas­te frå­gan du får?

– Ha­ha, de bru­kar sä­ga att ”jag slår vad om att du hell­re spe­lat i dag, med lö­ner­na och allt?”. Men jag gör in­te

det, jag fick spe­la un­der två fan­tas­tis­ka ge­ne­ra­tio­ner, un­der Bill Shankly och Bob Pais­ley, två oer­hört sto­ra trä­na­re. Jag kom när Li­ver­pool var på väg upp­åt, vi vann and­ra­di­vi­sio­nen, vi vann li­gan, och sen vann vi FA-cu­pen för förs­ta gång­en också. Sen kom mu­si­ken, med Be­at­les och Gar­ry and the Pa­ce­ma­kers. Att få va­ra en kil­le från Li­ver­pool och spe­la för mitt lag var så spän­nan­de. Jag tac­kar min lyck­li­ga stjär­na var­je dag för att jag fick va­ra med på den ti­den. Det är kul att va­ra på hos­pi­ta­li­tyläk­ta­ren nu för ti­den, många av sup­port­rar­na där kom­mer från Sve­ri­ge och Nor­ge.

”Ex­per­ter­na sa all­tid topp fy­ra”

Vad tyc­ker du om Jür­gen Klopps Li­ver­pool?

–Den här sä­song­en är den mest spän­nan­de på många år. Klopp tog dem till två fi­na­ler re­dan un­der sitt förs­ta år och sen fick de en fan­tas­tisk start på den här sä­song­en, med den nya läk­ta­ren och en helt otro­lig at­mo­sfär. Klopp har fått Li­ver­pool att spe­la i ett hög­re tem­po, det går snab­ba­re, de vin­ner till­ba­ka bol­len hög­re upp i pla­nen. Vi har haft tur som fått Jür­gen Klopp.

Kan de vin­na li­gan i vår?

– Al­la and­ra år har jag hört ex­per­ter­na i tv pra­ta om Li­ver­pool som ett topp fy­ra-lag. Men i år sä­ger de för förs­ta gång­en att de kan vin­na li­gan. Så det är en spän­nan­de sä­song helt klart. Det är de­fi­ni­tivt på ti­den att Li­ver­pool vin­ner Pre­mi­er League, och vi har verk­li­gen sto­ra för­hopp­ning­ar om att de gör det i vår.

Ian Cal­lag­han har gjort över­läg­set flest mat­cher i Li­ver­pool-trö­jan. Han är den en­da som har nått över 800 fram­trä­dan­den. Fo­to: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.