ETT ÖGON­BLICK

...Pel­le Ehn­berg, 49

Lagbibel - - Niva - Jo­han Lars­son

Dag­lig le­da­re för Li­ver­pools of fi­ci­el­la svens­ka sup­por­ter­klubb. Vad gör en of­fi­ci­ell svensk sup­por­ter­för­e­ning? – Spri­der klub­bens bud­skap och ser till att den svens­ka Li­ver­pool­fa­mil­jen väx­er. Det är vårt hu­vud­sak­li­ga upp­drag.

Hur nä­ra är ni Li­ver­pool Football Club?

– Vi är en av drygt 200 of­fi­ci­el­la bran­scher i värl­den och kom­mu­ni­ce­rar med klub­ben via ett intra­nät.

Hur fi­nan­si­e­rar ni för­e­ning­en?

– I förs­ta hand ge­nom oli­ka med­lemspa­ket, men också via ban­ne­ran­non­se­ring och ett par stör­re sam­ar­bets­part­ners.

Vil­ka är de störs­ta för­de­lar med att va­ra med­lem?

– Vi dri­ver en pigg, rapp och väl­be­sökt sajt med se­nas­te nytt, re­por­tage, ex­klu­si­va sup­por­ter­re­sor, shop, ra­bat­ter, täv­ling­ar, sup­por­ter­träf­far med me­ra. Vi har också en rik­tigt upp­skat­tad podd. Hur många mat­cher ser du li­ve per sä­song? – Runt fy­ra till sex be­sök bru­kar det bli. Bå­de sup­por­ter­re­sor och pri­vat.

När mis­sa­de du en Li­ver­pool­match se­nast?

– Har nog ba­ra mis­sat en hand­full mat­cher se­dan jag blev sup­por­ter 4 maj 1974. Se­nast det hän­de minns jag in­te ens. Man får helt en­kelt se till att pla­ne­ra smart!

4 maj 1974... FA-cup-fi­na­len mot Newcast­le, el­ler hur?

– Jag var sju år och såg cup­fi­na­len mot Newcast­le (3–0). Ke­vin Ke­e­gan gjor­de två mål och jag var helt såld. Det var det fräc­kas­te namn jag ha­de hört. Jag var helt för­kros­sad när han stack till Ham­burg 1977, men så kom en viss Ken­ny Dal­glish och allt var glömt och för­lå­tet.

Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Pre­mi­er League-buck­lan. Öken­vand­ring­en på 27 år mås­te få ett slut.

Ste­vie G och Pel­le E.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.