11 FRÅ­GOR TILL IKO­NEN JOHN BAR­NES: ”GLENNS KA­RAK­TÄR VAR PER­FEKT FÖR LI­VER­POOL FC”

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren

1) Vad är det som gör Li­ver­pool så spe­ci­ellt?

– Det är re­la­tio­nen till fan­sen, som star­ta­de re­dan un­der Bill Shankly på 60-ta­let. Han sa att Li­ver­pool är mer än en klubb, det är en fa­milj. Det är in­te ba­ra spe­lar­na, le­dar­na, di­rek­tö­rer­na ut­an det är också fan­sen och staden. Det här var gi­vet­vis un­der 1960-ta­let, nu är Li­ver­pool spritt över he­la värl­den. Vi pra­tar Skan­di­na­vi­en, vi pra­tar Syd­osta­si­en, vi pra­tar Afri­ka. Vi pra­tar om ett world­wi­de-Li­ver­pool som nu har vux­it. Men det har all­tid va­rit re­la­tio­nen som spe­lar­na har med fan­sen, oav­sett var de kom­mer från, som gör dem mer spe­ci­el­la än and­ra klub­bar.

2) Är det en an­norlun­da kul­tur nu, när Li­ver­pool-fa­mil­jen kom­mer från he­la värl­den?

– Ja, det är det. Men det speglas av hur den mo­der­na fot­bol­len är i Eng­land i dag, och över he­la värl­den kan man väl sä­ga, där man in­te läng­re får den nä­ra re­la­tio­nen med spe­lar­na. Spe­lar­na kom­mer och går. Tit­tar du på Li­ver­pools histo­ria, med Rush, Dal­glish, Sou­ness, jag själv, Alan Han­sen, spe­la­re som stan­na­de i klub­ben i över tio år. De ha­de ett för­hål­lan­de till klub­ben och till fan­sen, de bod­de i om­rå­det. Nu stan­nar in­te spe­lar­na så länge.

3) När du flyt­ta­de till Li­ver­pool från Wat­ford, var det som du ha­de fö­re­ställt dig?

– Nej, det var mer än jag ha­de för­vän­tat mig. Li­ver­pool är en väl­digt öd­mjuk klubb, en so­ci­a­lis­tisk klubb från Shanklys idéer och tan­kar, där ing­en spe­la­re är stör­re än nå­gon an­nan. Där finns inga su­per­stjär­nor. Jo, fan­sen kan se dem som su­per­stjär­nor, men in­om la­get är al­la ba­ra lag­kom­pi­sar. På det gla­da 70-ta­let när du ha­de spe­la­re som Sou­ness och Dal­glish ha­de du fort­fa­ran­de Jimmy Ca­se, Sam­my Lee och Ter­ry McDer­mott och spe­la­re som in­te var su­per­stjär­nor, men re­la­tio­nen till de som sågs som sto­ra stjär­nor var att al­la var li­ka myc­ket vär­da. Ing­en var vik­ti­ga­re än nå­gon an­nan el­ler la­get. Det kom från Bill Shankly.

4) Glenn Hysén har be­rät­tat myc­ket om då ni spe­la­de ihop. Hur var han att spe­la med?

–Glenn var grymt bra för­stås, även om han in­te var i klub­ben så länge. Men han tryck­te in he­la sitt hjär­ta i klub­ben och gav all­tid 100 pro­cent, vil­ket är vad Li­ver­pool krä­ver. Han var också en man av fol­ket, han ha­de föt­ter­na på jor­den och um­gicks gär­na med fan­sen och van­li­ga män­ni­skor.

– I Li­ver­pool kan du in­te ha en ka­rak­tär att du skul­le va­ra stör­re och mer värd än fan­sen. Du mås­te va­ra en van­lig per­son som tar dig tid med fan­sen, du mås­te ta en drink och snac­ka med dem, och det var det Glenn gjor­de. Han pas­sa­de Li­ver­pool per­fekt. Ty­värr stan­na­de han in­te så länge, men hans ka­rak­tär var per­fekt för Li­ver­pool FC.

”AL­LA VAR LI­KA MYC­KET VÄR­DA. ING­EN VAR VIK­TI­GA­RE ÄN NÅ­GON AN­NAN EL­LER LA­GET.”

5) Han be­rät­ta­de om vil­ken an­norlun­da tid det var, bå­de trä­nings­mäs­sigt med en­bart fi­ve-a-si­de på trä­ning­ar­na – och att han sen gick ut med grab­bar­na och tog sex, sju pints öl var­je ef­ter­mid­dag …

– Ha­ha, ja de fles­ta av oss gjor­de det. Det var en an­nan tid då för­stås. Li­ver­pool ha­de en väl­digt bra lag­byg­gan­de si­tu­a­tion, där ge­men­ska­pen mel­lan spe­lar­na var myc­ket vik­tigt, oav­sett om det be­tyd­de att vi gick till pu­ben el­ler hit­ta­de på and­ra sa­ker till­sam­mans, och också med fan­sen.

6) Var det en av an­led­ning­ar­na att ni var så fram­gångs­ri­ka?

– Al­la gjor­de det på den ti­den och in­te al­la lag blev fram-

gångs­ri­ka. Jag tror mer att det var att ka­rak­tä­rer­na i Li­ver­pools lag verk­li­gen pas­sa­de till­sam­mans. Det fanns bätt­re spe­la­re i and­ra lag, men de ha­de in­te rätt ka­rak­tär för att spe­la i Li­ver­pool.

–Det räc­ker in­te att ha ett gäng su­per­stjär­nor i la­get, du mås­te ha hårt ar­be­tan­de spe­la­re också. Och su­per­stjär­nor­na och de hår­d­job­ban­de spe­lar­na mås­te vär­de­ras på sam­ma sätt, och det var det som hän­de i Li­ver­pool.

7) Vad tyc­ker du om da­gens Li­ver­pool?

– Da­gens Li­ver­pool har för mig bör­jat in­ve­ste­ra i ett pro­jekt. Jür­gen Klopp vill byg­ga Li­ver­pool. Oav­sett vil­ka spe­la­re som är där nu el­ler som kom­mer att kom­ma så är Jür­gen Klopp den vik­ti­gas­te per­so­nen i klub­ben. Managern ska all­tid va­ra det, men det har för­änd­rats de se­nas­te åren, spe­lar­na har bli­vit vik­ti­ga­re än trä­na­ren.

–Tit­tar du på topp­klub­bar­na nu har du Con­te i Chel­sea som är den vik­ti­gas­te per­so­nen, du har Klopp i Li­ver­pool, Gu­ar­di­o­la i Ci­ty, Tot­ten­ham med Pochet­ti­no. Det är de klub­bar som kom­mer att va­ra mest fram­gångs­ri­ka, de klub­bar där managern in­te un­der­mi­ne­ras av spe­la­re som in­te pre­ste­rar och fans som skyller på managern.

– När fan­sen skyller på managern gli­der la­get un­dan an­sva­ret. Omedvetet. Där­för mås­te fan­sen stöt­ta managern och ge ho­nom mak­ten att ta be­slu­ten.

8) Känns det som att det är det som händer nu?

– Ja, det händer för att det är så myc­ket vi äls­kar Jür­gen Klopp. Han gör kanske in­te nöd­ vän­digt­vis så myc­ket an­norlun­da jäm­fört med Bren­dan Rod­gers, men ef­tersom fan­sen stöt­tar ho­nom till 100 pro­cent mås­te spe­lar­na nu pre­ste­ra. De har inga ur­säk­ter. Spe­lar­na kan kän­na sig ur­säk­ta­de om de skyller på trä­na­ren. De gjor­de det i Chel­sea med Mou­rin­ho, de gjor­de det i Ci­ty med Pel­le­g­ri­ni, så spe­lar­na be­höv­de in­te pre­ste­ra. Men nu mås­te de gö­ra det. Om fler klub­bar gjor­de så skul­le de nå mer fram­gång­ar.

9) Är Li­ver­pool bra nog för att slåss om li­ga­ti­teln i vår?

– Ja, det är de, det är ba­ra att tit­ta på ta­bel­len nu. Men man får också tit­ta på sä­song­en i sin hel­het, Man­ches­ter Ci­ty byg­ger fort­fa­ran­de och blir bätt­re, Chel­sea har för­mod­li­gen ett bätt­re lag. Allt du kan be­gä­ra av spe­lar­na är att de ut­ma­nar om ti­teln och max­i­me­rar la­gets po­ten­ti­al. Det ser bra ut för fram­ti­den, men det finns inga ga­ran­ti­er.

”NÄR FAN­SEN SKYLLER PÅ MANAGERN GLI­DER LA­GET UN­DAN AN­SVA­RET. OMEDVETET.”

10) Vad sä­ger du om Zla­tan Ibra­hi­mo­vics start i Pre­mi­er League?

– Jag viss­te för­stås vil­ken fan­tas­tisk spe­la­re han är, han gör mäng­der av mål och hjäl­per Man­ches­ter Uni­ted. Men det är en över­gångs­pe­ri­od i Uni­ted nu, då de ska vän­ja sig vid José Mou­rin­ho, men Zla­tan har haft en rik­tigt bra sä­song. Vi vet in­te hur han kom­mer att re­a­ge­ra om sa­ker går emot ho­nom, kom­mer han att gö­ra med­spe­lar­na su­ra som har hänt i and­ra klub­bar? Men om sa­ker och ting går bra finns det ing­en bätt­re spe­la­re nå­gon­stans i värl­den. Det är ba­ra synd att han kom hit nu och in­te när han var 26, 27.

11) Ha­de han va­rit än­nu bätt­re då?

– Jo, men det finns ing­en an­led­ning att su­ra över det. Han var i fan­tas­tis­ka klub­bar då, Bar­ce­lo­na, Mi­lan, PSG, han ha­de en bra kar­riär. Det här är ba­ra top­pen av is­ber­get, men det ha­de för­stås va­rit in­tres­sant att se ho­nom här när han var yng­re.

John Bar­nes spe­la­de för Li­ver­pool 1987–1997 och gjor­de 407 mat­cher och 108 mål.

På 1980-ta­let hjälp­te al­la till med all­ting – här må­las The Kop om.

Fo­to: IBL

1988: Bar­nes, Hysén och Møl­by.

JOHN Char­les Bry­an BAR­NES

Född: 7 no­vem­ber 1963 i Ja­mai­cas hu­vud­stad Kingston.

Na­tio­na­li­tet: Eng­land.

Klub­bar: Sud­bu­ry Court ........ –1987 Wat­ford ........................... 1981–87 Li­ver­pool ...................... 1987–1997 Newcast­le Uni­ted .............. 1997–99 Charl­ton Athle­tic ..................... 1999 Kom från: Wat­ford .................. 1987 Över­gång­sum­ma: 900 000 pund. Mat­cher/mål för Li­ver­pool: .. 407/108 Lands­lags­de­but: 28 maj 1983 mot Nor­dir­land.

Lands­kam­per/mål: ................. 79/11 Me­ri­ter: Li­ga­mäs­ta­re 1987/1988 och 1989/1990. FA-cu­pen 1989. Li­gacu­pen 1995.

Gör i dag: Job­bar som am­bas­sa­dör för Li­ver­pool FC och som ex­pert för syd­af­ri­kans­ka tv-ka­na­len Su­persport och ESPN.

”Get in!” John Bar­nes har job­bat som ex­pert i fle­ra tv-ka­na­ler.

Fo­to: AP, BILDBYRÅN, GETTY IMAGES, THINKSTOCK, TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.