Dröm­job­bet

HAN SER MER ÄN 100 MAT­CHER PER SÄ­SONG – LI­VE

Lagbibel - - Niva - Hen­rik Lund­gren

LI­VER­POOL. Han har job­bet som al­la Li­ver­poolsup­port­rar dröm­mer om.

James Pe­ar­ce, 39, ser varen­da match med Li­ver­pool, och får be­talt för det.

– Klub­ben har för­änd­rats enormt sen jag bör­ja­de be­va­ka dem 2008, sä­ger Li­ver­pool Echo-re­por­tern.

Stres­sigt jobb, taj­ta de­ad­li­nes och svårin­ter­vju­a­de fot­bolls­stjär­nor. Men att va­ra Li­ver­pool­re­por­ter och be­va­ka klub­ben var­je dag är ett dröm­jobb för James Pe­ar­ce.

– Ja, så är det. Jag växte upp som en Li­ver­poolsup­por­ter och vil­le all­tid job­ba på Li­ver­pool Echo. För 12 år se­dan fick jag chan­sen här, men i bör­jan var det mest att jag sprang och ser­ve­ra­de te till de and­ra och skrev kort om and­ra spor­ter. Men till slut trött­na­de de för­mod­li­gen på mitt tjat, så 2011 lät lät de mig bör­ja be­va­ka Li­ver­pool.

Det gör han nu­me­ra på hel­tid, vil­ket be­ty­der att han ser al­la hemma­ och bor­t­a­mat­cher på plats, in­klu­si­ve cup­mat­cher och för­sä­songstur­né­er i USA och Austra­li­en. Plus så många mat­cher med U23la­get som möj­ligt.

– Det hand­lar om att ba­lan­se­ra det så att jag sam­ti­digt lyc­kas hål­la min fru nöjd. Men jag ser över 100 mat­cher to­talt per sä­song. Jag ha­tar att mis­sa en match. De fem se­nas­te åren har jag mis­sat två styc­ken med a­la­get. Fak­tiskt Jür­gen Klopps förs­ta match på An­fi­eld, då min fru pla­ne­rat in nå­gon fa­mil­je­sam­man­komst på Ir­land. Det var fruk­tans­värt, men jag kun­de in­te kom­ma un­dan. Och sen Ar­se­nal hemma (3–3) för någ­ra år se­dan, då Echos äga­re ha­de nå­gon ga­la i Bir­ming­ham och jag fick or­der om att ta mig dit. Det ha­de in­te va­rit mitt val, men…

Hur är det att be­va­ka Li­ver­pool?

– Väl­digt täv­lings­in­rik­tat. Jag kon­kur­re­rar in­te ba­ra med lo­kal­tid­ning­ar ut­an även med na­tio­nel­la me­di­er. Job­bet har för­änd­rats re­jält se­dan jag bör­ja­de, nu job­bar vi också för tid­ning­ens webb­sajt. Pap­pers­tid­ning­en görs av det ma­te­ri­al som re­dan pub­li­ce­rats on­li­ne, el­ler som är på väg att pub­li­ce­ras där.

Me­di­a­tryc­ket på en topp­klubb i Pre­mi­er League blir stör­re för var­je sä­song som går, och ar­bets­kli­ma­tet för även de mest hän­giv­na re­port­rar­na har för­änd­rats.

– När jag bör­ja­de på Echo 2005 så snac­ka­de vår Li­ver­pool­re­por­ter med Ra­fael Bení­tez var­je dag. Det händer in­te i dag. Hit­tills den här sä­song­en har jag sut­tit ner med Jür­gen Klopp vid två till­fäl­len, i bör­jan och slu­tet av för­sä­songsläg­ret i USA. Un­der hös­ten har jag gjort tre ex­klu­si­va in­ter­vju­er med spe­la­re. Vi har li­te mer till­gång till la­get än and­ra tid­ning­ar, men för det mesta är vi be­ro­en­de av den mix­a­de zo­nen ef­ter mat­cher­na.

Stan­nar spe­lar­na där då?

– Det är oli­ka. När de vin­ner kan du ibland få tre, fy­ra in­ter­vju­er där, men om de för­lo­rar så kan det va­ra väl­digt svårt att få nå­gon att stan­na.

Och då ska du än­då skri­va fy­ra, fem ar­tik­lar?

– Jo, men ska jag va­ra är­lig så blir ci­ta­ten från spe­lar­na allt mind­re vik­ti­ga än­då. All­ting mäts ju i klick nu­me­ra, och ett citat från Si­mon Mig­no­let som sä­ger ”Vi spe­la­de in­te bra, men vi kom­mer bli bätt­re i näs­ta match” kom­mer in­te att bli li­ka läst på saj­ten som om jag skri­ver en krönika el­ler ana­lys. Men själv­klart, får du en spe­la­re att ta sig tid så stic­ker ju lä­sar­siff­ror­na iväg enormt. Jag pra­ta­de med Philip­pe Cou­tin­ho i hös­tas när det ryk­ta­des om att han vil­le läm­na, men då be­rät­ta­de han för mig att han triv­des fe­no­me­nalt bra och ab­so­lut in­te vil­le läm­na klub­ben. När du träf­far rätt där så …

Hur har klub­ben för­änd­rats sen du bör­ja­de be­va­ka dem?

– Enormt, det är en väl­digt an­norlun­da klubb nu. Det har va­rit äg­ar­by­ten, bråk mel­lan trä­na­re och äga­re, och mel­lan äga­re och äga­re. De har ba­ra vun­nit en ti­tel se­dan jag bör­ja­de, li­gacu­pen, och de nya ägar­na ha­de de­fi­ni­tivt för­vän­tat sig mer än så. Men klub­ben har gjort en mas­sa fram­steg, från att ha gått 50–60 mil­jo­ner pund back per år så går de nu med vinst. De har byggt om An­fi­eld, och de har fått hit Jür­gen Klopp. Det är den störs­ta vins­ten. Han har gett spe­la­re, sup­port­rar och klubb ny ener­gi. Och han har gjort det ut­an att spen­de­ra en mas­sa peng­ar.

Kan de vin­na li­gan igen, kan de nå den gam­la ni­vån av fram­gång igen un­der Klopp?

– Ja, det tror jag. Det känns de­fi­ni­tivt så. Det finns ing­en an­led­ning till var­för de in­te skul­le kun­na kon­kur­re­ra om li­ga­ti­teln i vår. Sät­tet som de spe­lar på nu­me­ra har fått fan­sen att bör­ja dröm­ma om li­ga­ti­teln igen.

Är det vik­ti­gast?

– Ja. Det har va­rit någ­ra fan­tas­tis­ka ögon­blick för­stås, som Istan­bul 2005, men sup­port­rar­na krä­ver den där li­ga­ti­teln. När de vann li­gan 1990 så kun­de de in­te ens i si­na värs­ta mar­dröm­mar tro att de in­te skul­le vin­na den igen på 27 år. Och än vär­re är det ju att Man­ches­ter Uni­ted blev den do­mi­ne­ran­de klub­ben i stäl­let un­der så lång tid. Men med Klopp här så har det bör­jat växa ett hopp, en tro. Ing­en tror att den här sä­song­ens topp­strid ska va­ra en en­skild hän­del­se.

LI­VER­POOL ECHO

Högt an­sedd lo­kal­tid­ning i Li­ver­pool. Har en re­por­ter som en­bart be­va­kar Li­ver­pool och en som en­bart be­va­kar Ever­ton. Pap­pers­upp­la­ga: 45 000 ex. På saj­ten:

700 000–800 000 uni­ka lä­sa­re var­je dag.

Fo­to: AN­DERS DEROS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.