Da­vid om... Fairclough

Lagbibel - - Leifby -

...förs­ta ti­den i Li­ver­pool:

– Som ung spe­la­re tror du att du är rik­tigt bra. Allt ba­ra fly­ter på. Och så kom jag till Li­ver­pool. De be­rät­ta­de in­te di­rekt ex­akt hur svårt det skul­le bli, och när du väl är där in­ne är det upp till dig. Du sjun­ker el­ler du sim­mar. Fem and­ra kil­lar skrev på kon­trakt sam­ma dag som jag. Ett och ett halvt år se­na­re var det ba­ra jag kvar. Men det var här jag skul­le va­ra. Visst ha­de jag tunga da­gar, men jag tänk­te ald­rig på att läg­ga av el­ler by­ta klubb.

...Li­ver­poolsup­port­rar­na:

– Det finns ing­et lag i värl­den som har så­na sup­port­rar som Li­ver­pool. De är ma­ka­lö­sa och gör vad som helst för sitt lag. Myc­ket mer än Man­ches­ter Uni­teds. Myc­ket mer. Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid häv­dar att de är de två störs­ta klub­bar­na i värl­den, men de­ras sup­port­rar är in­te i när­he­ten. När Li­ver­pool gör nå­got så är det unikt. Det är som en re­li­gi­on.

...om att kom­ma till Li­ver­pool som ung:

– Kanske är det lät­ta­re än­då än att kom­ma hit som eta­ble­rad spe­la­re. Ta Paul Lam­bert, han ha­de haft en bra kar­riär, men drömt om att få spe­la i Li­ver­pool i he­la sitt liv. Så kom han hit, och såg plöts­ligt ut som att han kom di­rekt från ga­tan. Han sprang helt fel, ing­en in­stinkt, ing­en tro på sig själv. Det finns en sto­ry om Grea­me Sou­ness också, ef­ter att klub­ben köpt ho­nom dyrt från West Bromwich. Pre­cis när han skul­le in och de­bu­te­ra vän­de han sig till Joe Fagan och väs­te ”Joe, ing­en har sagt till mig vad jag ska gö­ra?”. Fagan tit­ta­de på ho­nom och ska­ka­de på hu­vu­det. ”Vi be­ta­la­de al­la de här peng­ar­na för dig, och nu sä­ger du att du in­te vet vad du ska gö­ra…?”. Det räck­te, han gick ba­ra ut och kör­de ef­ter det. Det var in­te så styrt på den ti­den.

...Jür­gen Klopp:

– Två–tre år in­nan han kom hit snac­ka­de vi gam­la spe­la­re om att Jür­gen Klopp är vad Li­ver­pool be­hö­ver. Vi skäm­ta­de om att ”nu åker vi till Dort­mund och häm­tar hit Klopp”. Så fort det sen bör­ja­de ryk­tas om att han var på väg hit spreds det en fan­tas­tisk stäm­ning i stan. Även jag log­ga­de in på de här flyg­saj­ter­na och följ­de var­je plan från Dus­sel­dorf. Så fort det var ett pri­vat­plan som var på väg till Li­ver­pool bör­ja­de vi spe­ku­le­ra om Klopp var om­bord. Det var en fan­tas­tisk käns­la, vi följ­de den saj­ten non-stop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.