PU­BAR­NA

Lagbibel - - Leifby -

Som upp­värm­ning till mat­chen kan det ju va­ra kul att gå på pub. De två mest klas­sis­ka runt are­nan är The Al­bert Pub och The Park. Den först­nämn­da lig­ger på ga­tan pre­cis ut­an­för The Kop och är för till­fäl­let om­gär­dad av sta­ket och plank un­der om­bygg­na­tio­nen. Trångt som ba­ra den på match­da­gar, och chan­sen/ris­ken är stor att du hör mer nors­ka och svens­ka än eng­els­ka bland gäs­ter­na. The Park lig­ger på and­ra si­dan ga­tan och ser ut som en t ypisk eng­elsk pub. Räk­na med gott om folk på bå­da stäl­le­na och en rätt re­jäl vän­tan för att få en öl. Men det till­hör lik­som An­fi­eld-upp­le­vel­sen att ha va­rit där. Fort­sät­ter man för­bi The Kop så lig­ger pu­ben San­don på väns­ter si­da ef­ter nå­got hund­ra­tal me­ter. Den ser li­te ruf­fig ut, men det är klas­sisk Li­ver­pool­mark och ölpri­ser­na är lå­ga. Här bil­da­des LFC och in­te helt ovän­tat är det också re­jält trångt in­för match­start. Men pu­ben är stor och sträc­ker sig över två vå­ning­ar.

The Park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.